Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Lakitoimisto Kumpuvuori Oy (ytunnus: 2715864-1) (”Yhtiö”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Yhtiö kerää, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhtiö suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”). Tietosuojasta huolehtiminen on osa kaikkea Yhtiön liiketoimintaa.

Yhtiön toimintaa koskee oikeudenkäymiskaaren ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain mukaiset salassapitovelvollisuudet, joiden osalta toimeksiantojen sisällä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ei voida antaa tietoja niille rekisteröidyille, jotka eivät ole kyseisen toimeksiannon toimeksiantajia. Yhtiö soveltaa niitä henkilötietoja koskien muuten tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn seuraavien rekisteröityjen osalta:

 • yhtiön asiakkaat;
 • yhtiön mahdolliset asiakkaat ja muut markkinointitoimien kohteena olevat;
 • edustajat ja yhteyshenkilöt Yhtiön asiakkaissa, mahdollisissa asiakkaissa, yhteistyökumppaneissa ja muissa sidosryhmissä sekä palveluntarjoajissa;
 • yhtiön järjestämiin tilaisuuksiin osallistujat;
 • käyttäjät Yhtiön tarjoamiin palveluihin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median palveluissa;
 • yhtiön osakkeenomistajat; ja
 • työnhakijat.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista luonnollinen henkilö (”rekisteröity”) voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuojaasetuksessa on tarkemmin määritelty.

Yhtiö julkaisee asiakkaan nimenomaisella suostumuksella sosiaalisessa mediassa, tilaisuuksissa, julkaisuissa ym. valikoituja toimeksiantojen lopputuloksia ja/tai oikeus- ja tosiasiatietoja sekä jutun oikeus- tms.-paikan ja diaarinumeron. Yhtiö hyödyntää lisäksi verkkosivuillaan evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät Yhtiön evästekäytännöstä: www.kumpuvuori.fi/evasteilmoitus.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
Osoite: Verkatehtaankatu 4 as. 228, 20100 Turku
Sähköposti: laki@kumpuvuori.fi

3. Hakemuskone

Yhtiö tarjoaa Hakemuskone palvelun, joka on tarkoitettu helpottamaan vammaisten ihmisten ja vammaisperheiden elämää tarjoamalla hakulomakkeita vammaisoikeuksia koskevia päätöksien saamista varten. Hakemuskone on nettisivu, josta löytyy hakemuspohjia. Kumpuvuori ei tallenna mitään tietoja, joita käyttäjä lisää hakulomakkeeseen, mukaan lukien lomakkeen sisältöä taikka henkilötietoja.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämiin verkkosivustoihin tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ylläpitämään sisältöön, jonka välityksellä käyttäjä voi vierailla tai käyttää kyseisten kolmannen osapuolen palveluja. Kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen, kolmansien osapuolten palveluiden ja/tai kolmansien osapuolten palveluiden sisällön käyttöön tai lisensointiin sovelletaan asianomaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtoja sekä tietosuojaselosteita, joiden nojalla tällainen sisältö on saatavilla.

Linkki muuhun kuin Yhtiön palveluun tai verkkosivustoon ei tarkoita sitä, että Yhtiö hyväksyy sivuston tai tiedot, tuotteet tai palvelut, joihin viitataan tällaisessa kolmannen osapuolen palvelussa tai verkkosivustossa. Muilta osin sivulla oleviin evästeisiin ja vastaaviin teknologioihin sovelletaan Yhtiön tietosuojaselostetta ja evästeilmoitusta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhtiön palveluiden ja tuotteiden tarjouspyyntöihin ja sopimusten toteuttamiseen (kuten tuotteiden ja palveluiden hallinta, laskutus, maksut, ilmoitukset, palautteet, yhteydenotot, tapaamiset ja asiakaspalvelu)
 • palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen
 • palveluiden ja tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen sekä selvittämiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • yhteisöjen kanssa tehtyjen palvelu-, alihankinta tai muun sopimuksen hallintaan ja toteuttamiseen
 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen, kuten verolainsäädännön ja kirjanpitolainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin
 • asiakaspalveluun ja asiakasviestintään ja asiakasviestinnän suunnitteluun sekä palveluiden käytön seurantaan
 • muuhun viestintään ja yhteydenpitoon
 • markkinointiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja muu suoramarkkinointi), markkinoinnin suunnitteluun ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä näiden edustajille
 • riskienhallintaan ja väärinkäytösten estämiseen
 • rekrytointiin
 • palvelujemme ja verkkosivustojen käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja käyttäjäliikenteen seurantaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Asiakkaiden kanssa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu Yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen sekä yhtiön oikeutettu etu. Lisäksi käsittelyn oikeusperusteena on toimeksiannon sisällä asiakkaan oikeutettu etu.

Jos käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös Yhtiön tai kolmannen muuhun oikeutettuun etuun. Oikeutetun etuihimme kuuluvat esimerkiksi palvelujemme hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja viestintä, markkinointi (mukaan lukien suoramarkkinointi) ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden seuranta sekä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu sekä liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys. Kun Yhtiö käsittelee henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Annamme pyynnöstä lisätietoja oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Sähköinen suoramarkkinointi ja Yhtiön uutiskirjeen tilaaminen, perustuvat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) edellytysten mukaisesti suostumukseen.

5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö ja tietolähteet

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Henkilötietoryhmä Esimerkkejä tietosisällöstä
Yksilöinti- ja yhteystiedot Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja henkilötunnus sekä mahdollisen yhteyshenkilön, kuten asiainhoitajan, tiedot.

Yhteyshenkilöstä nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot ja muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot.
Asiakastapahtumatiedot sekä sopimus-, palvelu- ja tuotetiedot Tiedot Yhtiön ja rekisteröidyn välisestä sopimuksesta, palvelu-, tuote- ja tilaustiedot ja asiakaspalautteet sekä rekisteröidyn ja Yhtiön väliset yhteydenotot ja reklamaatiot.
Potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin liittyvät tiedot Rekisteröidyn nimi, yhteystiedot markkinointiin liittyen, rekisteröidyn titteli/asema organisaatiossa sekä muut markkinoinnin sekä markkinoinnin suunnittelun ja sen tehokkuuden mittaamiseen tarvittavat tiedot.
Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot Rekisteröidyn sähköiseen suoramarkkinointiin antamaa suostumusta ja henkilötietojen käsittelyyn antamaa suostumusta koskevat tiedot sekä edellä mainittuja suostumusten peruuttamista ja rekisteröidyn antamia kieltoja koskevat tiedot.
Toimeksiannonalaiset tiedot Riippuu toimeksiannosta, mutta saattaa sisältää esimerkiksi rekisteröidyn yhteystiedot, taloudellisia tietoja ja terveystietoja.
Osakas- ja osakeluettelo Tieto rekisteröidyn osakemäärästä- ja omistukseen liittyvät historiatiedot.
Rekrytointiin liittyvät tiedot Ansioluettelo ja työhakemus sekä muut koulutukseen, osaamiseen ja työhistoriaan liittyvät tiedot.

Mahdollisten soveltuvuustestien, luottotietojen tarkistuksen ja turvallisuusselvityksen tulokset.

Suosittelijoihin ja muiden rekrytointiin osallistuvien henkilöiden tiedot.

Palveluiden ja verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot (evästeiden ja muiden seuranta teknologioiden kautta kerätyt tiedot) IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, haku- ja selailutiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot

Henkilötiedot, joiden antaminen on välttämätöntä Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimukseen ja/tai lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä Yhtiön palveluiden tuottamiseksi, ilmoitetaan kussakin yhteydessä rekisteröidylle.

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen, asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakkuuden aikana, markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Rekisteröity on voinut antaa Yhtiölle tietoja myös esimerkiksi kilpailun tai arvonnan yhteydessä, verkkosivujen käytön yhteydessä tai tilaamalla sähköisen uutiskirjeen.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä henkilön asiamieheltä tai asioidenhoitajalta tai yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä ja näiltä saaduista asiakirjoista, kuten eri viranomaisilta esimerkiksi tuomioistuimelta tai sosiaalitoimelta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Yhtiön sidosryhmiltä ja muilta kolmansilta tahoilta esimerkiksi näiden tahojen verkkosivuilta.

Toimeksiantojen sisällä henkilötietoja kerätään aluksi toimeksiannon tekevältä asiakkaalta, minkä jälkeen henkilötietoja kerätään muista tarpeellisista lähteistä toimeksiantoa koskien.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja alla olevien säilytysaikojen mukaisesti, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Toimeksiantojen osalta henkilötietoja käsitellään toimeksiannon ajan ja toimeksiannon päätyttyä säilytetään 5 vuoden ajan.

Potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä näiden edustajien, jolle voidaan kohdistaa suoramarkkinointia, henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö kieltää suoramarkkinoinnin taikka vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, taikka häneen ei ole kohdistettu yli vuoteen suoramarkkinointia. Sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvät henkilötiedot poistetaan kuitenkin, mikäli rekisteröity peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumuksen taikka esittää sähköistä suoramarkkinointia koskevan kiellon. Tapahtumien osalta tiedot tuhotaan kirjanpitomateriaalia (laskut) lukuun ottamatta pääsääntöisesti noin yhden kuukauden kuluessa tapahtuman jälkeen.

Yhtiön ja osake- ja osakasluetteloa päivitetään jatkuvasti, ja tiedot säilytetään pysyvästi.

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana Yhtiön suuntaan. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa kyseisen roolin päätyttyä.

Rekrytointiin liittyviä henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan, ja sen jälkeen korkeintaan 2 vuotta siitä, kun päätös on tehty ja ilmoitettu kaikille työnhakijoille. Avoimia hakemuksia säilytetään korkeintaan 6 kuukautta niiden vastaanottamisesta, ellei rekisteröity sinä aika liity avoimena olevan paikan rekrytointiprosessiin. Avoimia hakemuksia koskevat henkilötiedot voidaan tuhota myös nopeammin, jos mahdollista rekrytointiprosessia ei ole suunnitteilla. Yhtiö voi myös pyytää rekisteröidyltä lupaa säilyttää rekrytointitietoja pidempään tulevia avoimia tehtäviä varten. Mikäli rekisteröity valitaan Yhtiön palvelukseen, voidaan rekrytointitietojen käsittelyä jatkaa työsuhteen perusteella. Tämä käsittely on kuvattu erillisessä työntekijöiden tietosuojaselosteessa.

Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot muutetaan anonyymeiksi tai poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei Yhtiötä velvoittava lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttää henkilötietojen käsittelyä varten palveluntarjoajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, kuten IT-palvelujentarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvista tahoista ja muista henkilötietojen vastaanottajista.

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin tai ulkopuolisiin mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Yhtiön omaan toimintaan liittyviä mielipidetutkimuksia voidaan tehdä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa:

 • Toimeksiantojen sisällä toimeksiantoon liittyen esimerkiksi viranomaisille kuten tuomioistuimelle ja oikeusaputoimistoille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, esimerkiksi tuomioistuimille oikeudenkäynteihin liittyen ja oikeusaputoimistoille oikeusavun hakemiseksi.

Henkilötietoja voidaan myös muutoin luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Lisäksi Yhtiö voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi Yhtiö voi joutua luovuttamaan henkilötietoja, mikäli Yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli Yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Tietojen luovutus kolmannelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla tavoin, kuten puhelimitse tai kirjeitse.

8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Yhtiö huolehtii henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Paperinen asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain, muun lainsäädännön ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus päästä henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja henkilötietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi sopimusvelvoitteen toteuttamiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi, ei poistopyyntöä voida aina toteuttaa.

Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus henkilötietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. Pyynnöstä voidaan kieltäytyä, jos käsittely on tarpeen Yhtiön taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti yllä mainituilla yhteystiedoilla. Pyyntöön tulee liittää riittävät yksilöintitiedot. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Yhtiö voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Yhtiö voi kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti. Euroopan unionissa valituksen voi erityisesti tehdä asuin- tai työskentelyvaltion tai valtion, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, tietosuojaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yhtiö kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi 26.2.2021 (versio 1.1.).

Lataa tietosuojaseloste