Hämeenlinnan hallinto-oikeus 16.10.2020: Nuorelle oli myönnettävä henkilökohtainen apu. Hallinto-oikeus katsoi henkilökohtaisen avun voimavaraedellytyksen täyttyvän, vaikka henkilökohtaisen avun tarve liittyi pääasiallisesti asioista muistutteluun ja ohjaamiseen.

A:lle (hakemushetkellä 16 v.) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua muun ohessa opiskelun mahdollistamiseksi toiseen asteen oppilaitoksessa.

  • Viranhaltija oli hylännyt hakemuksen.
  • Kunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.
  • Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.
  • Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että A:lla on diagnosoitu epätyypillinen autismi, psykoottisen oirehdinnan riski, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön masennustila. Hallinto-oikeuden mukaan esitetystä selvityksestä ilmeni, että A pystyy muodostamaan oman mielipiteensä ja ilmaisemaan kantansa arjen tilanteissa ja häntä koskettavissa asioissa. A:lla on siten vammaispalvelulain 8 c §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla voimavaroja määritellä tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa siitä huolimatta, että hänen avun tarpeensa liittyy lähinnä asioista muistutteluun ja ohjaamiseen.

Hallinto-oikeuden mukaan A:lla on sairauksistaan johtuen sellaisia omantoiminnan ohjaukseen, tarkkaavuuteen ja vireystilaan liittyviä haasteita, jotka vaikeuttavat erityisesti hänen toimintaan ryhtymistä ja loppuun saattamista. A:n on ilman toisen henkilön tukea muun muassa vaikea herätä aamuisin, lähteä kouluun ajoissa, liikkua koulussa itsenäisesti ja osallistua harrastuksiin, mikä on muun muassa johtanut siihen, että A:n opiskelu on keskeytynyt eikä A pysty osallistumaan kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Hallinto-oikeus totesi A:n olleen päätöksen tekoaikaan 16-vuotias itsenäistymisen tarpeessa oleva nuori.

Hallinto-oikeuden mukaan edellä mainitut seikat huomioon ottaen ja vaikka A kykenee pääsääntöisesti suoriutumaan itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista ja A:n tarvitsema apu liittyy pääasiassa asioista muistutteluun ja ohjaamiseen, hän tarvitsee välttämättä toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asia hoidettiin asiakkaalle pro bono. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 16 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku