(9.9.23) Oulu alkoi yhtäkkiä laskuttaa aiemmin maksuttomasta erityishuollon palvelusta (koululaisen iltapäivähoito) – kantelu aluehallintovirastolle

Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoa Oulusta. Aiemmin erityishuoltona myönnetty iltapäivähoito on Oulun kaupungin mukaan ilmeisesti maksullista. Oululaiset erityislasten perheet ovat ihmeissään. Suosittelen heitä olemaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalveluun. Erityishuollon palvelujen osalta toimivalta on hyvinvointialueella. Mikäli iltapäivätoiminta on myönnetty erityishuoltona, tulee sen jatkossakin olla maksutonta, sisältäen myös tarpeelliset kuljetukset tai kilometrien korvaukset. Mikäli erityishuoltona myönnetty iltapäivätoiminta lopetetaan, tulee siitä tehdä viranhaltijapäätös, josta sosiaalihuollon asiakkaalla on mahdollisuus valittaa – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

Esimerkiksi koulun jälkeinen iltapäivätoiminta on tyypillinen erityishuollon palvelu. Se
mahdollistaa esimerkiksi huoltajien työssäkäynnin, lisäksi turvaten erityishuoltoa saavan lapsen
kehitystä. On pöyristyttävää, että tähän vakiintuneeseen toimintaan puututaan näin rajusti, ja mitä
ilmeisemmin kuntalaisia kuulematta. – Kumpuvuori toteaa huolestuneena

Kantelu tässä alla:

KANTELU
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja ja perusopetus- ja nuorisojohtaja ovat lähestyneet
vaativan erityisen tuen ryhmän iltapäivätoiminnassa mukana olevien lapsien huoltajia 7.9.23
päivätyllä kirjeellä (liite).

Oulun kaupunki järjestää edelleen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnan maksu on kirjeen
mukaan 120 euroa / kalenterikuukausi. Kirjeen mukaan: ”Oulun kaupunki lähettää laskun kaikille
perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan piirissä oleville asiakkailleen riippumatta siitä, ovatko
he aikaisemmin saaneet palvelun maksutta erityishuolto-ohjelman ja erillisen palvelupäätöksen
perusteella”.

Nähdäkseni kyseinen menettely on laitonta. Olen saanut yhteydenottoja, joissa tilanteissa lapsella
on voimassaoleva päätös erityishuoltolain mukaisesti aamu- / iltapäivätoiminnasta. Kyse on voinut
olla ja voi jatkossakin olla sisällöltään samasta toiminnasta, mutta sitä voidaan järjestää ja myöntää
kahden eri lain puitteissa – perusopetuslain tai erityishuoltolain nojalla. Mikäli ko. palvelua
järjestetään erityishuoltolain nojalla, on se maksutonta, ja sisältää kuljetukset / oman kuljetuksen
korvaukset.

Nähdäkseni Oulun kaupunki ei voi laillisesti laskuttaa tosiasiassa erityishuoltolain mukaisesta
palvelusta.

Tiedotteen mukaan: ”Pohde tiedottaa kehitysvammalain palveluiden piirissä olevien lasten
vanhempia muuttuneista käytännöistä erillisellä tiedotteella 15.9.23 mennessä”. Kuitenkin, kun
samassa kirjeessä on kehotus ilmoittaa peruutuksesta viimeistään 14.9.23, ei perheillä, joiden
lapselle on myönnetty ko. toiminta erityishuoltolain nojalla, ole realistisia mahdollisuuksia arvioida,
mitä vammaispalvelun. puolelta ollaan tiedottamassa. Selvästi kuitenkin lähtökohta kirjeessä on,
että myös erityishuoltolain mukaisena ko. toiminta on jatkossa maksullista. Siten ei ole
odotettavissa, että 15.9.23 mennessä toimitettavalla tiedotteella olisi sellaista vaikutusta, joka
jotenkin korjaisi nyt (nähdäkseni) tehdyt virheet.

Mikäli Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat sitä mieltä, että
erityishuoltolain mukainen ko. toiminta ajetaan alas, tulee hyvinvointialueen tehdä yksilökohtaiset
palvelutarvearviot ja muutoksenhakuohjeiset viranhaltijapäätökset. Kuitenkin, tässä tulee
huomioida luottamuksensuoja ja sosiaalisten oikeuksien heikennyskielto. On epäuskottavaa, että
yhtäkkiä yhdelläkään ei olisi erityishuoltolain mukaista tarvetta ja siten oikeutta aamu-/
iltapäivätoimintaan.

Harkinnanvarainen maksunalennus / vapautus ei liity erityishuollon palvelujen lähtökohtaiseen maksuttomuuteen.

Esimerkiksi koulun jälkeinen iltapäivätoiminta on tyypillinen erityishuollon palvelu. Se
mahdollistaa esimerkiksi huoltajien työssäkäynnin, lisäksi turvaten erityishuoltoa saavan lapsen
kehitystä. On pöyristyttävää, että tähän vakiintuneeseen toimintaan puututaan näin rajusti, ja mitä
ilmeisemmin kuntalaisia kuulematta.

Pyydän kunnioittavasti aluehallintovirastoa tutkimaan, onko Oulun kaupungin / PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen toiminta laillista. Minusta ei. Pidän Oulun kaupungin ja myös
hyvinvointialueen toimintaa törkeänä. Kyse on myös hyvinvointialueen vastuusta, koska sillä on
toimivalta erityishuoltolain osalta, ei Oulun kaupungilla. On perin erikoista, että Oulun kaupunki
ottaa näin vahvasti kantaa ja linjaa sellaisten palvelujen osalta, joiden osalta sillä ei ole toimivaltaa.

Turku, 9.9.23
Jukka Kumpuvuori

LIITTEET:
1. Tiedote huoltajille