Stean mielestä ”on ikävää”, että tilaisuus ei ole täysin esteetön – kehittämistä avustusehdoissakin

 

Turussa järjestetään keskeisesti Stean toimintoihin ja keskusteluihin kytkeytyvä tilaisuus esteellisessä paikassa. Olemme tiedustelleet sekä tapahtumaan liittyen että yleisemmin Stean kantoja esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden syrjintään.

 

Kaksi johtopäätöstä:

 

  1. Stealla vaikuttaa olevan lopulta OK, että heidän edustajansa osallistuu tapahtumaan esteellisessä tilassa, jonka järjestää Stean rahoitusta saava taho, ja joka tapahtuman nimi kantaa Stean nimeä.

 

  1. Olisi keskeistä, että Stean avustuksenkäyttöehtoihin saataisiin täysin yksiselitteinen ehto, jonka mukaan toiminnan tulee olla täysin syrjimätöntä. Vammaisten henkilöiden osalta se merkitsee tilaisuuksien ja toiminnan esteettömyyttä. Stean johtajan kannanotto ei vakuuta, että ainakaan Stea olisi valmistelemassa tällaista muotoilua. Tämä on varsin mielenkiintoista muun muassa yhdenvertaisuuslain yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta.

 

Toivottavasti keskustelu asiasta jatkuu. On vaikea kuvitella, että joku olisi asiasta eri mieltä. Varsinkaan ne järjestöt, jotka ajavat esteettömyyttä ja yhdenvertaisuuttaa ja samalla saavat miljoontukia Stean kautta. Toivottavasti asiasta keskustellaankin vapaasti.

Myös ministeri PIrkko Mattila on saanut asiasta haastattelupyynnön.

 

Alla Stean johtaja Kristiina Hannulan haastattelu. Kysymykset ja vastaukset eivät ole samassa muodossa, joten julkaisemme ne ensin kysymykset, sitten vastaus.

 

***

KYSYMYKSET

Haastattelussa Stean johtaja Kristiina Hannula

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

 

Järjestöt, jotka saavat avustusta, järjestävät toimintansa piirissä erilaisia toimintoja ja tapahtumia, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikille avoimia. On tärkeää, että näihin toimintoihin pääsisi osallistumaan myös kaikki, joilla on jokin toimintaa rajoittava vamma. Se, mitä tapahtumilta esteettömyyden ja siten syrjimättömyyden osalta edellytetään, on ilmeisesti melko epäselvää. Avustusohjeissa ei ilmeisesti ole asiaan liittyvää ohjeistusta.

 

Kyselimme kantoja asiaan Stean johtaja Kristiina Hannulalta.

 

  1. Esteettömyyden ja syrjimättömyyden huomioimisesta

 

Tulisiko mielestänne esteettömyyteen ja syrjimättömyyteen kiinnittää tarkempaa huomioita avustustoiminnan päätöksissä, arvioinnissa ja seurannassa? Mikä olisi tähän soveltuva tapa (lainsäädäntö, Stea-ohjeet?)?

 

  1. Millainen ehto?

 

Kuinka tiukaksi asettaisitte ehdon? Tulisi täysi esteettömyys- ja syrjimättömyysehto olla rahoitettavan toiminnan ehtona?

 

  1. Yksittäinen tilaisuus ja Stean yleisempi kanta

 

On käynyt ilmi, että Stea-rahoitusta saava järjestö järjestää elokuun lopussa Turussa tilaisuuden, jossa Stea:sta tulevalla edustajalla on merkittävä rooli. Tilaisuuden tiedoissa käy ilmi, että tila ei ole esteetön. Olette todenneet, että yksittäisen tilaisuuden osalta palautetta kannattaa antaa tilaisuuden järjestäjälle. Tämä jälkeen teiltä on tiedusteltu, aikooko edustajanne osallistua tilaisuuteen, kun se pidetään esteellisissä tiloissa. Olette vastanneet, että edustajanne aikoo osallistua tilaisuuteen. Olette täydentäneet, että tilaisuuden järjestäjä on huomioinut asian kutsussaan ja käsittääksenne tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

 

Muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun 16.5.2017 julkaiseman suosituksen (suositus yhdenvertaisuuden huomioimisesta tapahtumia järjestettäessä, VVTDNo-2017-203) mukaan tapahtumapaikkojen tulisi olla kaikille esteettömiä ja saavutettavia.

 

Onko mielestänne riittävää ja hyväksyttävää esteettömyyden ja syrjimättömyyden suhteen, että kaikille avoimen tilaisuuden ilmoituksessa ilmoitetaan, että tila on esteetön (ja sen lisäksi voi seurata etänä)? Onko Stean yleinenkin kanta se, että esteettömyyttä ja siten vammaisten henkilöiden syrjimättömyyttä pidetään tärkeänä, mutta Stea ei puutu mitenkään tilanteisiin, jossa sen rahoittama järjestö toimii esteellisesti (yleisesti ja erityisesti tilanteissa, joissa Stealla on keskeinen rooli tapahtumassa)?

 

 

Kiitos haastattelusta Kristiina Hannula !

 

 

***

VASTAUS

Hyvä vastaanottaja

 

Esteettömyys ja syrjimättömyys ovat tärkeitä asioita, joita STEA pyrkii omalla toiminnallaan edistämään yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että STEA ottaa toiminnassaan huomioon toimintaympäristön, voimavarat ja muut olosuhteet. STEAssa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriölle laadittua toiminnallista yhdenvertaisuussuunnitelmaa. STEA ei kuitenkaan ole toimivaltainen viranomainen valvomaan yhdenvertaisuuden toteutumista.

 

Juuri nyt avustusstrategiaa 2020 työstettäessä erilaisten linjausten tekeminen on ajankohtaista. Haluan siis kiittää antamastasi arvokkaasta palautteesta, jonka pohjalta terävöitämme entisestään toimintaamme näiltäkin osin.

 

On ikävää, että mainitsemasi yksittäinen tilaisuus ei ole täysin esteetön. STEAlla ei järjestöjen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta ole mahdollisuutta puuttua yksityiskohtaisesti yksittäisten tilaisuuksien järjestämistapaan, vaikka esteettömyyden tavoite on hyvin tärkeä. On myös huomionarvoista, ettei järjestetty tilaisuus ole ainoa tapa käsitellä tilaisuudessa esillä olevaa aihetta. STEAn strategiatyöhön liittyviä järjestöjen järjestämiä ja kokoon kutsumia keskustelutilaisuuksia järjestetään kevään ja kesän 2018 aikana noin 15 eri paikkakunnalla, eri järjestöjä osallistuu keskusteluihin arviolta yli sata. Lisäksi kaikki avustusta vuosina 2017 ja 2018 hakeneet järjestöt saivat keväällä kyselyn avustusstrategiaan liittyvistä teemoista. Myös verkossa osoitteessa otakantaa.fi on kaikille avoin kysely avoinna 20.8 saakka. Näillä kaikilla tavoilla STEA on pyrkinyt varmistamaan, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä esiin prosessissa.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Kristiina Hannula

johtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS (STEA)

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku