Kunta keksi omia sääntöjään omaishoidon tukeen – hallinto-oikeus kumosi päätöksen

 

Viranhaltija oli alentanut omaishoidon tuen maksuluokkaa, koska A:lle oli järjestetty yhteiskunnallisia palveluja enemmän, kuin 41 tuntia viikossa. A oli koulussa, iltapäivähoidossa ja hänelle oli järjestetty kotiin hoitaja äidin työvuorojen ajaksi. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Kunta vetosi omaan toimintaohjeeseensa, jonka mukaan omaishoidon tuki putoaa alempaan hoitoluokkaan, jos hoidettavan saamat yhteiskunnalliset palvelut ylittävät 41 tuntia viikossa. A oli saanut niitä pääsääntöisesti enemmän.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosti kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään:

 

– Vaikka kunnallinen yleisohje sinänsä ohjaa päätöksentekoa yksittäistapauksessa, henkilön oikeutta omaishoidon tukeen ei yksinomaan sen perusteella voida rajoittaa.

 

– Tuesta päätettäessä tulee tutkia, täyttääkö hoidettava laissa säädetyt edellytykset tuen saamiselle ja onko hänen avun ja hoidon tarpeensa kokonaisuutena arvioiden ja muihin hakijoihin verrattuna sellainen, että hänelle voidaan määrärahojen puitteissa myöntää tuki.

 

– Hoitopalkkiota ei voida kaavamaisesti alentaa yksinomaan sillä perusteella, että hoidettava saa yhteiskunnallisia palveluita tietyn määrän viikossa, selvittämättä tarkemmin, miten palvelun saaminen tosiasiallisesti vaikuttaa hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen.

 

– Lisäksi asiakirjoista ei käy ilmi, että A:ta olisi kuultu ennen hoitopalkkion alentamista koskevan päätöksen tekemistä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku