(7.7.2017) PELKÄSTÄÄN KILPAILUTUKSELLA EI VOIDA PERUSTELLA ASUMISPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ

– historiallinen päätös Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, kumosi kunnan päätöksen kehitysvammaisen pakkomuutto-jutussa

Juttu hoidettiin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n pro bono-toimintana. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia asian hoidosta.

Kehitysvammaisen A:n asuminen ja hoito on alkanut palveluyksikkö X:ssä jo hänen ollessaan 4-vuotias. Sittemmin A on ollut samassa paikassa tilapäishoidossa, intervallihoidossa sekä iltapäivähoidossa. 9/2014 alkaen asuminen on ollut pysyvää ja palveluyksikkö on A:n koti, paikkaan on syntynyt merkittävä hoito- ja asiakassuhde.

Asumispalvelujen kilpailutuksesta johtuen kunta päätti, että A:n asuminen järjestettäisiin hänen täyttäessään 18-vuotta toisessa paikassa, palveluyksikkö Y:ssä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki päätöksestä valituksen aluehallintovirastoon vaatien samalla täytäntöönpanokieltoa, jotta A ei joutuisi pakkomuuttamaan. Aluehallintovirasto määräsi täytäntöönpanokiellon, eli A sai asua edelleen muutoksenhakuajan palveluyksikkö A:ssa.

Kunnan mukaan päätöksenteossa on huomioitu muun muassa YK vammaissopimus.

Aluehallintovirasto kumosi kunnan asumispalveluja koskevan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallintovirasto perusteli päätöstään muun muassa:

– Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet, jotka on asianmukaisesti selvitettävä ja arvioitava.

– Pysyvä tai pitkäaikainen tuki on pyrittävä järjestämään siten, että turvataan palvelujen jatkuvuus, ellei palvelujen muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista.

– Aluehallintovirasto toteaa, että viranhaltijan päätöksessä A:n asumispalvelupaikan valintaa on perusteltu kilpailutuksella. Päätöksestä ei ilmene miten uuden asumispalvelupaikan soveltuvuus A:lle on arvioitu ja miten uusi palveluasumispaikka vastaisi hänen yksilöllisiin palvelutarpeisiinsa eikä myöskään perusteluja sille, miksi A:n nykyinen asumispalvelupaikka ei enää olisi hänelle soveltuva ja hänen etunsa mukainen.

– A:lle laaditussa kuntoutussuunnitelmassa suositellaan edelleen vakituista asumispalvelua ympärivuorokautista valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä.

– Lääkärinlausunnon mukaan osa onnistunutta hoitotasapainoa on palveluyksikkö X:n hoitoyhteisö ja henkilöresurssit.

– A on asunut palveluyksikkö X:ssä 9/14 alkaen. Tätä aiemmin hän on useiden vuosien ajan saanut samasta asumisyksiköstä tilapäishoitoa. A:lle on syntynyt pitkäaikainen hoitosuhde palveluyksikkö X:ään, jossa hänen yksilöllisiin palvelutarpeisiinsa pystytään vastaamaan, ja asumispalvelun jatkuminen samassa paikassa on aluehallintoviraston näkemyksen mukaan A:n edun mukaista.

– Aluehallintovirasto toteaa, että pelkästään kilpailutuksella ei voida perustella asumispalvelujen järjestämistä jatkossa toisessa asumisyksikössä. Asumispalvelujen järjestäminen tulee aina perustua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja se on oltava asiakkaan edun mukaista.

Päätös ei ole lainvoimainen. Kunta voi valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku