Itä-Savon Sosterissa ei ilmeisesti tiedotusta henkilökohtaisen avun järjestämistavoista – kantelu oikeuskanslerille

 

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua voidaan järjestää neljällä eri tavalla:

 

  • Työnantajamalli.
  • Palveluseteli
  • Ostopalvelu
  • Kunnan oma toiminta.

 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/henkilokohtainen-apu/avun-jarjestamistavat

 

Valtakunnallisesti yleisin on työnantajamalli, mutta yhä enemmän henkilökohtaista apua järjestetään muilla järjestämistavoilla. Tärkeintä on, että järjestämistavan valinnassa otetaan huomioon yksilöllinen tarve, ja kuunnellaan asiakkaan toiveita. Eikä ketään pakoteta työnantajaksi.

 

Olen tällä viikolla pitänyt kaksi tilaisuutta Sosterin alueella (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Tilaisuuksissa on noussut esiin, että työnantajamallin ohella ei ilmeisesti juurikaan asiakkaille kerrota muista järjestämistavoista. Epäselvää on, kuinka paljon muita malleja on käytössä, kuin työnantajamalli.

 

Äskettäin päivitetyllä Sosterin internetsivulla ”Henkilökohtaiset avustajat” on esitelty Sosterin palveluita henkilökohtaisen avun osalta.

 

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/henkilokohtaiset-avustajat/

 

Sivulla todetaan: ”Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä, joka on samalla hänen työnantajansa.”, joka viittaa siihen, että muita järjestämistapoja, ei juuri sovelleta. Myöskään yleisemmällä ”Vammaispalvelut” sivulla ei ole tietoa muista järjestämistavoista. Vammaispalveluhakemuksessa tiedustellaan perusteita avustajan ”palkkaamiseksi”, joka viittaa työnantajamallin käyttöön.

 

Joka tapauksessa on olennaista, että ilmeisesti sosiaalihuollon asiakkaille ei juuri kerrota muista järjestämistavoista, kuin työnantajamallista. Kuntalain 29 § mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava muun muassa asukkaille ja palvelun käyttäjille, ja järjestöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista. Sosiaalihuollon asiakaslain 5 § mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen.

 

Edellä mainituista syistä olemme tänään jättäneet valtioneuvoston oikeuskanslerille arvioitavaksi sen, onko Sosterin toiminta ollut laillista.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku