(5.9.20) Huoli ”yleisestä karanteenista” ja ”yksiselitteisestä vierailukiellosta” asumispalveluyksikössä Kainuussa – kantelu oikeuskanslerille

 

”Koronapandemian aikaan on esiintynyt varsin suoraviivaista päätöksentekoa tartuntatautilain nojalla. On tärkeää selvittää, mihin tartuntatautilain säännökset oikeuttavat ja mihin eivät. Ylipäätään, kyseessä on esimerkki siitä, miten alati laajentuva palveluasumisen minilaitoskulttuuri johtaa pandemiatilanteessa potentiaalisiin vammaisten ”kuolinloukku”-tilanteisiin. Joissakin Euroopan maissa on ryhdytty koronapandemian vuoksi minilaitosten hätäpurkamiseen ja vammaisille henkilöille on turvattu palveluja yhteisöissä yksilöllisen tarpeen mukaan. Näin on suojattu myös vammaisten henkilöiden oikeutta elämään. Olisi tärkeää, että minilaitoskulttuurin kupla murrettaisiin myös Suomessa ja YK vammaissopimuksen 19 artiklan sisältö ja henki alkaisi vaikuttamaan – oikeus elää yhteisössä.” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

KANTELU

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

KVPS Tukena Oy on julkaissut (liite) tiedotteen 31.8.2020: ”Tiedote: Tukena Kultakuusessa Kuhmossa COVID-19 altistuksia”. Tiedotteen mukaan: ”Perjantaina 28.8. Tukena Kultakuusessa on altistunut palveluyksikön asiakkaita ja työvuorossa ollutta henkilökuntaa. Altistuminen on tullut esille työntekijän sairastuttua ja saatua positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina 30.8. Kainuun soten, Kuhmon kaupungin ja KVPS Tukena Oy:n edustajat ovat neuvotelleet välittömästi sunnuntaina tarvittavista toimenpiteistä asiakas- ja palveluturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Alueen tartuntataudeista vastaava, pandemiapäällikkö, ylilääkäri (X) on määrännyt Tukena Kultakuusen karanteeniyksiköksi, jossa ulkopuolisten vierailut on toistaiseksi yksiselitteisesti kielletty. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin. ”

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vs. hallintoylilääkäri on 1.9.2020 tehnyt päätöksen § 8 (liite): ”Karanteenimääräys Tukena Kultakuusi palveluyksikköön ajalle 30.8.-13.9.2020”.

 

Päätöksessä lääkäri ”Määrään Tartuntatautilain 58 § nojalla karanteeniin palveluyksikön Tukena Kultakuusi osoitteessa (X). Karanteenimääräys on voimassa 30.8.-13.9.2020”.

 

Tartuntatautilain 58 § (laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet) mukaan:

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Tartuntatautilain esitöiden (HE 13/2016 vp.) mukaan:

58 §. Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet. Tämän pykälän mukaan voitaisiin määrätä erityisiä asuntoihin, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköihin sekä kulkuneuvoihin kohdistuvia torjuntatoimia, oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta sekä väkeä kokoavien tilaisuuksien kieltämisestä tai rajoittamisesta. Päätöksen tekijä olisi kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin tai aluehallintovirasto toimialueellaan, jos päätös on tarpeen usean kunnan alueella. Valtuudet sisältyvät samanlaisina voimassa olevaan lakiin. Niitä käytetään harvoin. Oppilaitoksia ja päiväkoteja on suljettu epidemioiden aikana, mutta yleensä toiminta on keskeytetty siksi, että suuri oppilaista tai henkilökunnasta on sairaana. Tällöin päätös on tehty opetus- tai sosiaalihallinnossa eikä tartuntatautilain perusteella.

Toimenpiteet olisivat yleensä mahdollisia vain yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin aiheuttamassa vaaratilanteessa. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi, että oppilaitoksia ja päiväkoteja voitaisiin määrätä suljettaviksi myös muun tartuntataudin yhteydessä. Näissä tartuntataudit yleensä leviävät nopeasti, ja sulkemisesta aiheutuva haitta olisi monesti vähemmän vaarallisissakin tartuntataudeissa, esimerkiksi tulirokossa, taudin leviämisen ehkäisystä saatavaa hyötyä pienempi.

Koska toimista aiheutuu huomattavaa haittaa yhteiskunnan toiminnalle, niille ehdotetaan säädettäväksi yhden kuukauden enimmäisaika sekä velvoite päätöksen peruuttamisesta heti, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. ”

Tulkintani on, että tartuntatautilain 58 § antaa toimivallan sulkea esimerkiksi sosiaalihuollon toimintayksikön. Tartuntatautilain 58 § nojalla esimerkiksi suljettiin koulut keväällä ja opetus siirtyi koulujen ulkopuolelle. Tartuntatautilain 58 § mukainen ”sulkeminen” ei voi nähdäkseni (laillisesti) merkitä, että sosiaalihuollon toimintayksikkö ”suljetaan” siten, että asetetaan yleinen karanteeni / vierailukielto tai kiellettäisiin asukkaiden poistuminen (esimerkiksi). Tartuntatautilain 58 § ei ylipäätään ainakaan lain sanamuodon, eikä esitöiden mukaan, mahdollista minkäänlaiseen karanteeniin asettamista, ei yksittäisen henkilön kohdalla, eikä yleisesti, eikä varsinkaan yleisen vierailukiellon asettamista.

Liitteenä olevasta viranhaltijapäätöksestä ei käy ilmi, että viranhaltija olisi asettanut yleisen vierailukiellon. Tukena Oy tiedotteessa kuitenkin todetaan: ”Alueen tartuntataudeista vastaava, pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari on määrännyt Tukena Kultakuusen karanteeniyksiköksi, jossa ulkopuolisten vierailut on toistaiseksi yksiselitteisesti kielletty.” En ole saanut käyttööni sellaista asiakirjaa, jossa olisi asetettu ”yksiselitteinen” ulkopuolisten vierailujen kielto. Jos sellainen on tehty, on se nähdäkseni laiton. Tartuntatautilain 17 §, saatikka 58 §, ei mahdollista yleisen vierailukiellon asettamista (ks. blogiteksti liitteenä perusteet).

Nähdäkseni viranhaltija ei ole voinut määrätä ”karanteenia palveluyksikkö Tukena Kultakuuseen” varsinkaan tartuntatautilain 58 § nojalla.

Eri asia toki on se, olisiko voitu ja onko asukkaat ja työntekijät asetettu tartuntatautilain säännösten mukaisesti karanteeniin (60 §) tai eristykseen (63 §), yksittäin.

Asetettu yleinen ja erityinen karanteeni (nähdäkseni laittomasti) ja sen lisäksi yleinen (tiedotteessa väitetty) ”yksiselitteinen” vierailukielto ovat oletettavasi johtaneet tosiasiassa tilanteeseen, jossa asumisyksikön asukkaat ovat suljettuna tähän asumisyksikköön ja siten potentiaalisesti myös altistuvat vain näiden toimien (sulkemisen) vuoksi tartunnalle. Sen sijaan, olisi asumisyksikkö (jos siihen kerran tarvetta on ja perusteet täyttyvät), voitu sulkea, ja asukkaille olisi turvattu yksilöllisen tarpeen mukainen hätäpalveluratkaisu, kunkin asukkaan kotikunnan vammaispalvelun toimesta.

Ylipäätään, kyseessä on esimerkki siitä, miten alati laajentuva palveluasumisen minilaitoskulttuuri johtaa pandemiatilanteessa vammaisten ”kuolinloukku”-tilanteisiin. Joissakin Euroopan maissa on ryhdytty koronapandemian vuoksi minilaitosten hätäpurkamiseen ja vammaisille henkilöille on turvattu palveluja yhteisöissä yksilöllisen tarpeen mukaan. Näin on suojattu myös vammaisten henkilöiden oikeutta elämään. Olisi tärkeää, että minilaitoskulttuurin kupla murrettaisiin myös Suomessa ja YK vammaissopimuksen 19 artiklan sisältö ja henki alkaisi vaikuttamaan – oikeus elää yhteisössä.

Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, onko päätöksen tehnyt viranhaltija toiminut laillisesti, huomioiden sekä tartuntatautilain, hallintolain että YK vammaissopimuksen säännökset ja määräykset.

Kun vierailukieltoasia ei ilmene viranhaltijapäätöksestä, pyydän myös tutkimaan, kenen toimesta se on asetettu ja jos se on asetettu Tukena Oy toimesta, tutkimaan sen toiminnan laillisuuden (julkisen vallan käyttäjänä).

Turku, 5.9.20

Jukka Kumpuvuori

 

 

LIITTEET:

1.9.2020 viranhaltijapäätös.

Tukena oy tiedote 31.8.20.

Blogiteksti Perusoikeusblogissa yleisten vierailukieltojen oikeellisuudesta.