Hallinto-oikeus: Lukiolaisen koulumatkan omavastuu 200 euroa kuukaudessa syrjintää ja kohtuutonta

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 30.11.2018, 18/0643/3).

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut sekä lopputulokseltaan että perusteluiltaan esimerkillisen päätöksen. Päätöksessä perustelut koostuivat vammaispalvelulain tarkoituksen lisäksi myös yhdenvertaisuuslaista ja YK vammaissopimuksesta. Pikkuhiljaa alkaa yhdenvertaisuuslaki ja YK vammaissopimus muuttaa maailmaa.

 

A:lle haettiin vammaispalvelulain kuljetuspalvelun omavastuuseen kohtuullistamista 43 euroon kuukaudessa sen sijaan, että omavastuuksi oli asetettu 5,5 euroa matkaa kohti. Hakemuksen perusteena oli, että muut lukiota käyvät opiskelijat saavat Kansaneläkelaitoksen koulumatkatuen, minkä takia heidän omavastuuksi jää enintään 43 euroa kuukaudessa.

 

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen, koska kunnalla on yhtenäinen käytäntö vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuden suuruuteen. Yhden asiakkaan omavastuuosuuden alentaminen saattaisi vammaiset keskenään epätasavertaiseen asemaan.

 

Oikaisuvaatimus hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen. Kuukausittainen hinta muodostuu 5,5 per matka omavastuulla muodostuu täysin kohtuuttomaksi noin 200 euroa. Valituksessa viitattiin YK lapsioikeussopimukseen ja YK vammaissopimukseen, sekä yhdenvertaisuuslakiin.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon hallinto-oikeudelle. Lausunnossa todettiin, että on kohtuutonta, että vaikeavammaisuutensa vuoksi A:lle aiheutuu kodin ja lukion välisistä koulumatkoista merkittävästi korkeammat kuukausittaiset kustannukset kuin niille opiskelijoille, jotka käyttävät koulumatkoihinsa julkisia joukkoliikennevälineitä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan asiassa olisi tullut soveltaa yhdenvertaisuuslain mukaista velvoitetta tehdä kohtuullisia mukautuksia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että sosiaalihuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen sanamuoto olisi mahdollistanut asiassa itsessäänkin maksujen kohtuullistamisen, ja tämä seikka tulisikin ottaa huomioon yhdenvertaisuuslain mukaisen mukautuksen kohtuullisuusarvioinnissa mukautuksia puoltavana seikkana.

 

Hallinto-oikeus totesi, että kunnan päätös on yhdenvertaisuuslain vastainen ja määräsi, että kunnan on tehtävä valittajalta perittävään omavastuuosuuteen sellaiset kohtuulliset mukautukset, että valittjan asema on mukautusten jälkeen yhdenvertainen muihin koulumatkatukea saaviin lukio-opiskelijoihin nähden. Hallinto-oikeus kumosti kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että A on vammaisuudestaan johtuen jäänyt eriarvoiseen asemaan muihin lukio-opiskelijoihin nähden. Vertailu tilanteessa tulee tehdä suhteessa vammattomiin opiskelijoihin, eikä suhteessa muihin vammaisiin henkilöihin, kuten kunta on esittänyt.

 

Sekä vammaispalvelulaki, yhdenvertaisuuslaki että YK vammaissopimus edellyttävät, että vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulliset mukautukset sen takaamiseksi, että vammaiset henkilöt voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku