(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.8.2020 20/0475/2)

A:lle (hakuhetkellä 14 v., diagnosoitu Downin syndrooma ja vaikea älyllinen kehitysvamma) haettiin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen katsoen, että valittajan fyysinen toimintakyky on hyvä eikä hänellä ole vammasta tai sairaudesta johtuen erityisiä liikkumisvaikeuksia tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennepalveluja. Viranhaltijapäätöksen mukaan valittaja kykeni käyttämään joukkoliikennepalveluja yhdessä saattajan kanssa. A ei päätöksen mukaan kyennyt käyttämään kuljetuspalvelua itsenäisesti, minkä vuoksi oikeutta kuljetuspalveluun ei syntynyt.

Kunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi kuljetuspalvelun myöntämistä varten.

Hallinto-oikeus totesi, että vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Edellytyksenä on lisäksi, että palvelu on välttämätön, jotta henkilö suoriutuu tavanomaisista elämän toiminnoista. Hallinto-oikeuden mukaan vaikeavammaisuus voi johtua paitsi fyysisistä myös psyykkisistä syistä.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa saadun selvityksen mukaan A:lla ei ole sellaista liikuntakykyä rajoittavaa vammaa, jonka vuoksi joukkoliikennevälineiden käyttäminen tuottaisi hänelle kohtuuttoman suuria vaikeuksia. A:lla ei ollut käytössään myöskään liikkumisen apuvälineitä. Hallinto-oikeuden mukaan arvioitavana oli siten se, täyttyvätkö vaikeavammaisuudelle vammaispalvelulaissa säädetyt kriteerit suhteessa kuljetuspalveluihin asiassa esille tuotujen valittajan kognitiivisten tai psyykkisten toimintarajoitteiden vuoksi. Kunnan hallinto-oikeudelle antamasta lausunnossa oli todettu, että A:lla ei ollut mitään psyykkisiä oireita, kuten pelkotiloja tai aggressiivista käyttäytymistä, jotka estäisivät joukkoliikenteessä matkustamisen.

Hallinto-oikeuden mukaan oikeuskäytännössä on katsottu, että vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettäessä vaikeavammainen lapsi on erityisen tuen tarpeessa nuoren ikänsä ja vaikeavammaisuutensa vuoksi ja näin erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja itsenäistymisen tukemiseen palveluja järjestettäessä. Hallinto-oikeuden mukaan muun ohessa kodin ulkopuolella tapahtuva harrastustoiminta, johon valittaja on saadun selvityksen mukaan ilmaissut kiinnostuksensa, edellyttää kuljetuspalvelun järjestämistä.

Hallinto-oikeus huomioi saadun selvityksen A:n vaikeuksista julkisten joukkoliikennevälineiden käyttämisessä, A:n terveydentilasta saadun selvityksen sekä hakemuksentekohetkellä 14-vuotiaan A:n tarpeen itsenäiseen liikkumiseen.

Tätä julkaistaessa hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku