Kunta ei myöntänyt 10 v henkilökohtaista apua: avuntarve painottui työntekijälähtöiseen hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon. Hallinto-oikeus oli eri linjoilla: Henkilökohtainen apu voi sisältää myös hoivaa, hoitoa ja valvontaa

 

(Helsingin hallinto-oikeus 18.2.2020 H23/2020).

 

A:lle (n. 10-v., diagnosoitu mm. kehitysvammaisuus ja autismikirjon häiriö) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua harrastustoimiin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen katsoen avun painottuvan selkeästi työntekijälähtöiseen hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon. Jaosto hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi jaoston päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi henkilökohtaisen avun järjestämiseksi A:lle harrastuksiin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

 

Hallinto-oikeus totesi, että henkilökohtaisen avun perustavoite on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisääminen. Henkilökohtainen apu voi sisältää myös hoivan, hoidon ja valvonnan kaltaista apua, kunhan henkilön avun tarve ei koostu pääosin tällaisista avun tarpeista. Erityisesti avun tarve harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä on yleensä luonteeltaan sellaista, johon henkilökohtainen apu palvelumuotona soveltuu hyvin.

 

Hallinto-oikeus totesi, että asiaa ratkaistaessa kunnassa, asiassa saatu selvitys on suurimmilta osin ollut lähes vuoden vanha eikä tieto siten ole ollut ajan tasalla, kun erityisesti otetaan huomioon, että kyseessä on kasvava lapsi. Päätökseen mukaan huomioon on otettava myös A:n ikään liittyvä tarve itsenäistymiseen.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että A tarvitsee vammojensa johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla suoriutuakseen harrastuksista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä. A:ta oli siten pidettävä vaikeavammaisena henkilönä, jolle kunta on vammaispalvelulain nojalla velvollinen järjestämään henkilökohtaista apua hakemuksessa eriteltyihin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Hallinto-oikeus katsoi, lisäksi, ettei asiassa ollut esitetty, ettei A kykenisi itse määrittämään tarvitsevansa avun sisältöä ja toteutustapaa.

 

Päätös ei ole uutista julkaistaessa vielä lainvoimainen.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku