Kantelu Tampereen vammaispalvelujen harhaanjohtavasta erityishuollon hakulomakkeesta – vammaispalvelu poisti lomakkeen – oikeusasiamies piti tätä ongelmallisena ja vaatii selvitystä viimeistään 31.12.2019

(Eduskunnan oikeusasiamies, 8.10.2019 EOAK/2769/2018)

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kumpuvuori (jälj. kantelija) arvosteli Tampereen kaupungin internet-sivuilla olevaa lomaketta, jolla haetaan erityishuolto-ohjelmaa. Kantelun mukaan hakemuksesta syntyy hakijalle perusteltu käsitys siitä, että erityishuolto-ohjelman ja palveluita saadakseen hakijalla tulee olla kehitysvammadiagnoosi. Lomakkeessa kohdassa ”vamma tai sairaus” oli kohta ”diagnoosi kehitysvammaisuudesta ja muut diagnoosit”. Lisäksi lomakkeessa oli kohta ”Hakemuksen liitteet” rastitettavana kohtana ”Psykologin tai lääkärin lausunto kehitysvammaisuudesta”. Kantelijan mielestä vammaispalvelun toiminta on omiaan syrjäyttämään erityisesti autismikirjon henkilön kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ulkopuolella, koska kantelijan mukaan on varsin todennäköistä, että monet ovat jättäneet hakematta näitä palveluja (esim. kuntouttava päivähoito) lomakkeen ohjeistuksen vuoksi.

Oikeusasiamies esitti selvityspyynnössään Tampereen kaupungin vammaispalveluita harkitsemaan, antaako kantelukirjoituksessa esitetty aihetta muuttaa lomaketta ja mahdollisesti muuta tiedottamista.

Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimisto katsoi aiheelliseksi muuttaa arvostelun kohteena olevaa tiedottamista kehitysvammalain mukaisiin palveluihin hakeutumisesta. Selvityksen mukaan kaupunki on luopunut erityisesti erityishuolto-ohjelmahakemuksesta ja jatkossa erityishuollon palveluja on ohjattu hakemaan ottamaan yhteyttä vammaispalvelutoimistoon.

Oikeusasiamies piti lomakkeen poistamista ongelmallisena; valmiit lomakepohjat tehostavat hallinnon toimintaa ja helpottavat asiointia. Oikeusasiamies kertasi tähän liittyvää lainsäädäntöä, ks. kanteluratkaisu kokonaisuudessaan tampere -kantelu.

Oikeusasiamies piti hakemuslomakkeen poistamista perusoikeuksien näkökulmasta ongelmallisena.

Oikeusasiamiehen mukaan asiakkaan palvelutarve voi kohdistua sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain mukaisiin palveluihin. Oikeusasiamies piti mahdollisena, että erilaiset menettelytavat voivat aiheuttaa hämmennystä asiakkaalle palvelukokonaisuuden hahmottamisessa ja muutoinkin estää tai kaventaa vammaisen henkilön oikeuksien toteutumista.

Oikeusasiamies korosti, että asiakkaalla on oikeus saada kielteinen päätös (jos ei myönteinen) erityishuoltoa koskevaan hakemukseen, eikä vammaispalveluiden linjaus asiassa voi olla syy siihen, että viranhaltija ei tee asiakkaalle kielteistä päätöstä. Vaikka viranomaisen mielestä asiakkaalle ei ole oikeutta saada palvelua erityishuoltona, voi muutoksenhakuviranomainen päätyä asiassa erilaiseen lopputulokseen, viime kädessä tuomioistuin arvioi asian.

Oikeusasiamies saattoi käsityksensä Tampereen vammaispalvelujen tietoon, ja pyysi vammaispalvelua ilmoittamaan 31.12.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on mahdollisesti ryhtynyt tämän päätöksen johdosta.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa, ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Selvitämme sinulle aina mahdollisuudet maksuttoman oikeusavun palveluihin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelimeen vastaamme pääsääntöisesti arkisin klo 9-16, voit toki kokeilla myöhemminkin.

Verkatehtaankatu 4 as. 228
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi