KHO linjasi vammaisen tavanomaista elämää matkojen osalta – äänestyspäätöksellä ateriakorvaukset avustajalle

 

(Korkein hallinto-oikeus, 21.8.2019 T 3759).

 

Vaikeavammainen A toimi henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana. Henkilökohtainen apu myönnetty vammaispalvelulain mukaan kunnasta. A haki työehtosopimuksen mukaisia ateriakorvauksia (14 päivää x 10 euroa x 2 henkilöä) kahteen eurooppalaiseen maahan suuntautuvan matkan ajaksi (kesto n. 2 vk). Viranhaltija hylkäsi hakemuksen ja lautakunta oikaisuvaatimuksen.

 

Kunnan mukaan matkan ei voitu katsoa kuuluvan vammaispalvelulain mukaisiin tavanomaisen elämän toimintoihin, koska hänelle oli myönnetty jo noin kahdeksan kuukautta aiemmin henkilökohtaista apua Thaimaan matkalle. Tästä johtuen myöskään ateriakorvauksia ei korvata.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan ulkomaan matka, josta aiheutuneita henkilökohtaisen avustajan kustannuksia haetaan korvattavaksi, voi sinänsä kuulua vammaispalvelulain mukaisiin tavanomaisiin elämäntoimintoihin. Arvioitaessa henkilökohtaisen avustajan ateriakorvausten korvattavuutta, on kuitenkin otettava huomioon se, ovatko korvattavaksi vaaditut henkilökohtaisen avustajan matkaan liittyvät ateriakustannukset vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä ja kohtuullisia. A:lle on myönnetty Thaimaan lomamatkalle aiemmin matka-, majoitus- ja ateriakorvaukset. Tähän nähden nyt vaadittujen ateriakustannusten korvaamista noin kahdeksan kuukauden kuluttua edellisestä matkasta tehdylle Euroopan lomamatkalle ei voida enää pitää vammaispalvelulaissa tarkoitettuina välttämättöminä tai tarpeellisina, tavanomaiseen elämään toimintoihin kuuluvina kuluina, jotka kunnan tulisi korvata.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

KHO kumosi sekä hallinto-oikeuden että kunnan päätökset ja katsoi, että kunta on velvollinen suorittamaan A:lle hänen hakemuksessaan tarkoitetut kahden henkilökohtaisen avustajan yhteensä 280 euron määräiset ateriakorvaukset.

 

Kyseessä oli äänestyspäätös. Esittelijä ja vähemmistöön jäänyt esittelijäneuvos olisivat hyväksyneet hallinto-oikeuden näkemyksen. Enemmistö totesi muun muassa seuraavaa:

 

  • Se seikka, onko jokin lomamatka vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla tavanomainen, tulee ratkaista vaikeavammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden perusteella.
  • A on ollut Thaimaan lomamatkalla vuoden 2015 loppupuolella. Nyt kyseessä oleva Eurooppaan suuntautunut matka on tehty kesällä 2016. Matka on liittynyt A:n liikuntaharrastukseen ja toinen viikko on ollut perheen yhteistä lomaa.
  • A:n lomamatkaa on näissä oloissa pidettävä vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla hänen tavanomaisen elämän toimintonaan.
  • Asiassa esitetyn perusteella A tarvitsee välttämättä henkilökohtaista apua ulkomaan lomamatkan aikana. Kun henkilökohtaisen avun käyttäminen on edellyttänyt työehtosopimuksen mukaisten ateriakorvausten maksamista henkilökohtaisille avustajille, kunnan tulee korvata A:lle hänen maksamansa suoritukset vammaispalvelulain 8 d § 2 momentin 1 kohdan nojalla.
  • Kunnan on korvattava avustajien ateriakorvaukset.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku