KANTELU

Valtioneuvoston oikeuskanslerille
Koskien Kansaneläkelaitoksen toimintaa

 
Hoidan paljon KELA vammaisetuuksien / kuntoutusasioiden valitusasioita sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen. Näissä, kirjeenvaihto tapahtuu siten, että kirjelmät toimitetaan KELAan. KELAssa ei ole sähköistä asiointimahdollisuutta asiamiehille. Ottaen huomioon tämä, postinkulun vaikeudet, ja asiointipisteiden ruuhkat, sekä sosiaalisia asiointipalveluja koskeva lainsäädäntö, pidän KELAn osalta tilannetta kestämättömänä. Lisäksi, olen ko. asiaan kiinnittänyt KELA huomiota, ja pääjohtaja on itsekin todennut jo yli puoli vuotta sitten, että asiamiesten sähköinen asiointi on tarpeelliseksi koettu asia. Mielestäni se on tarpeelliseksi koetun lisäksi tärkeä asia.
 
Käytännössä sähköisen asioinnin puuttuminen aiheutta ongelmia asioiden hoidossa, ja ennen kaikkea hidastuttaa sitä. Olen kohdannut postin kulun ongelmia, ja usein saanut kuulla, miten ”skannausjonot” ovat pitkiä jne.
 
Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko KELA toiminut siten laillisesti kuin oikeusjärjestys edellyttää. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 § mukaan Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä. Kun samalla hallintomenettelyä ja hallintolainkäyttöä koskevassa lainsäädännössä mahdollistetaan asiamiehen käyttö, koskee nähdäkseni sähköisten palvelujen kehittämis- ja tarjoamisvelvollisuus myös asiamiehiä. 
 
KELAn olisi tullut ottaa käyttöön sähköposti asiamiehille tai muutoin mahdollistaa sähköinen asiointi.
 
Turku, 27.3.18
pro bono publico
Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku