Tärkeä hallinto-oikeuden linjaus henkilökohtaisen avun työnantajamalliin – kunta ei voi hylätä esimerkiksi ylityökorvauksia ainakaan ilman, että se pyytää lisäselvitystä

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 21.2.2020 nro 20/0085/3).

 

A:lle oli myönnetty vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. A vaati henkilökohtaiselle avustajalleen korvattavaksi vammaispalveluiden maksamatta jääneet palkat ja muut korvaukset.

Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen ylityökorvausten osalta siltä osin kuin ylityöperusteita ei ole merkitty listoille tietyllä ajanjaksolla. Työntekijälle on maksettu ne ylityöt, joista on selvitykset merkitty työpäiväkirjaan ylityöstä ja niiden perusteista. Viranhaltijan mukaan saanut opastusta työnantajan velvoitteista ja työpäiväkirjan täyttämiseen liittyviin merkintöihin useaan otteeseen. Viranhaltijan mukaan työnantajan on esitettävä riittävän luotettavaa selvitystä avustajan tekemistä ylityötunneista ja työpäiväkirjat on täytettävä huolellisesti. Viranhaltijan mukaan ylitöiden teettämiseen on oltava perusteet ja sitä koskeva sarake on täytettävä, jotta ylityöt korvataan.

 

Asiasta tehty oikaisuvaatimus hylättiin.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan valittajan myötävaikutusvelvollisuus, etukäteen annettu ohjeistus ja kaupungin rooli sijaismaksajana ei poista viranomaisen hallintolain 31 §:ssä asetettua selvitysvelvollisuutta. Asiassa ei ole hallinto-oikeuden mukaan ilmennyt, että A:ta olisi alun perin pyydetty täydentämään työpäiväkirjojen merkintöjä sikäli kuin kunta on katsonut ylitöiden perustelut riittämättömiksi. Asiassa ei myöskään hallinto-oikeuden mukaan ole ilmennyt, että A:lta olisi pyydetty ylityökorvausten syistä tai perusteista selvitystä myöskään ennen viranhaltijapäätöstä.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan olisi tullut varata valittajalle tilaisuus täydentää hakemustaan sikäli kuin asia ylityöperusteiden osalta on edelleen ollut viranhaltijalle epäselvä. Lisäselvityksen pyytäminen on ollut mahdollista myös oikaisuvaatimusmenettelyvaiheessa. Kun näin ei ole toimittu, on kunnan toiminta ollut virheellistä. Siksi asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asiakkaalle. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku