Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä viivyttelee vammaispalvelun käsittelyssä – kantelu eduskunnan oikeusasamiehelle

Vammaispalvelut ovat niitä tarvitseville jopa elintärkeitä (esimerkiksi henkilökohtainen apu). Sen vuoksi on säädetty erittäin tiukat velvoitteet käsitellä vammaispalveluhakemukset ripeästi. On surullista havaita, miten näinkin iso kuntayhtymä keksii nähdäkseni laittomia selityksiä hakemusten käsittelyaikojen venymiselle. Jos kuntayhtymä ei kykene selviytymään lakisääteisistä tehtävistään, tulee sen harkita olemassaolonsa perusteita. Ei voi myöskään aina olla niin, että juuri vammaisten asioiden osalta voidaan katsoa lain kirjainta läpi sormien”. – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori huolestuneena.

KANTELU

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Koskien Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) vammaispalveluasioiden käsittelyaikaa

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa runsaasti vammaisoikeudellisia toimeksiantoja (vammaispalvelu, kehitysvammahuolto, omaishoito, mm.). Myös Keusote-alueella on paljon toimeksiantoja.

 

On käynyt ilmi, että vammaispalvelujen päätöksenteossa olisi laajempaakin viivästymistä. Tiedustelin tätä ja epäily osoittautui todeksi.

 

Hallintolain 23 § 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Tämä merkitsee, että asia on ratkaistava, heti kun se on ratkaisukypsä. Asian selvittäminen tulee hoitaa ripeästi. Hallintolain sääntely koskee kaikkea kunnan sosiaalihuollon toimintaa. Lisäksi lainsäätäjä on kokenut tarpeelliseksi säätää vielä erikseen vammaispalvelujen osalta käsittelyajasta. Vammaispalvelulain 3 a § 1 momentin mukaan vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisena, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vammaispalvelulain 3 a § 3 momentin mukaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa.

 

Keusote on vastauksessaan tiedusteluumme tuonut esiin, että:

 

  • Keusoten vammaispalveluissa on ollut jatkuvasti työntekijäpulaa.
  • Keusoten edustajan käsitys on, että päätökset on kuitenkin pääsääntöisesti saatu käsiteltyä ”3 kk määräajassa, mutta yksittäisiä poikkeuksia on tiedossa, joissa määräaika on ikävä kyllä ylittynyt”.

 

Työntekijäpula ei ole aiheellinen syy viivyttää vammaispalvelun käsittelyä yksittäistasolla, eikä yleisellä tasolla. Viranomaisen tulee järjestää toimintansa siten, että se kykenee vastaaman lakisääteisistä tehtävistään.

 

3 kk ei ole ”määräaika”, siten että viranomainen voi sen sisällä tehdä päätöksen milloin vain. Päätös on aina tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.. Se on vammaispalvelulaissa säädetty melko ehdoton maksimikäsittelyaika. Kuntayhtymällä on siten väärä käsitys kyseisen säännöksen normatiivisesta sisällöstä.

 

Pyydän kunnioittavasti eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Keusoten vammaispalvelun toiminta laillista kantelunalaisen toiminnan osalta.

 

Turku, 27.1.2020, pro bono publico

 

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 228, 20100 TURKU

laki@kumpuvuori.fi

050 552 0024

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku