KANTELU

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Kantelunalainen asia: Hyvinkään kaupungin kuljetusopas.

 

Kantelun perusteet:

 

Asiassa on kyse Hyvinkään kaupungin kuljetusoppaan yleisistä linjauksista. Kyseessä on taas yksi esimerkki siitä, miten yleisillä kunnallisilla soveltamisohjeilla rajataan lähtökohtaisesti lakiin perustuvia oikeuksia. Tämän yleisemmän ilmiöyhteydenkin vuoksi on syytä saattaa asia laillisuusvalvonnan piiriin.

 

Perusopetuslain 32 § 1 momentin mukaan:

 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

 

Korvaus vain, jos oppilas kyydissä

 

Hyvinkään koulukuljetusoppaan (s. 4) mukaan oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta matkakustannusten korvausta (saattokorvausta), jos oppilas täyttää kuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Korvaus maksetaan vain niiltä matkan osilta, joissa oppilas on kyydissä.

 

Kyseinen linjaus ei huomioi, että auto ei liiku itsestään paikasta toiseen. Jos huoltaja kuljettaa lapsen kouluun aamulla, tulee hänelle kustannuksia paluumatkasta. Vastaavasti, auto ei kulje itsestään kouluun iltapäivällä noutamaan lasta. Perusopetuslain kuljetusten lähtökohtana olevissa kuljetuspalveluissa (taksi tms.) hinnoittelussa huomioidaan erilaisia kuluja, autojen liikkuminen kokonaisuudessaan. Tämänkin perusteella on selvää, että myös huoltajien kuljettaessa tulee huomioida kustannukset laajemminkin, kuin vain sen osalta, kuin kuljetettava on konkreettisesti kyydissä. Kyse on välttämättömistä ja välittömistä huoltajille aiheutuvista menoista, jotka tulee korvata. Linjaus vaarantaa koulukuljetusten toteutumisen tosiasiassa.

 

Kilometrikorvauksen taso KELA-tasossa

 

Hyvinkään koulukuljetusoppaan (s. 4) mukaan korvaus maksetaan KELA:n oman auton käytöstä maksaman kilometrikorvauksen mukaisena.

 

Kuten yllä todettu, perusopetuslain mukaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Verovuonna 2019 verottajan hyväksymä korvaus on 0,43 euroa kilometriä kohden. Kansaneläkelaitoksen korvaus vuonna 2019 on 0,20 euroa kilometriä kohden. Selvää on, että verottaja asettaa kulloisenkin korvausmäärän sille tasolla, jonka se katsoo kohtuulliseksi korvaamaan matkustamisesta kulloinkin aiheutuvat kustannukset. Kun otetaan huomioon, että kyse on verottajan linjauksesta, voidaan sitä lähtökohtaisesti pitää varsin kohtuullisena. Lisäksi on huomioitava, että KELA-korvaus on tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen kulkemista, jotka tyypillisesti ovat pidempiä matkoja kattaen siirtymiä maan eri osista toisiin, ja näin ollen on katsottu mahdolliseksi ja välttämättömäksi asettaa korvaustaso alhaisemmaksi.

 

Koulukuljetusten osalta on kyse tilanteesta, jossa selvästi huoltajat vaihtoehtona ostetulle kuljetukselle järjestävät kuljetukset. Mittaluokaltaan voitaneen todeta, että itse kuljettaminen on suhteellisen harvinaista erityisesti erityisryhmien osalta, verrattuna taksikuljetukseen. Jo tämän voidaan katsoa perustelevan korvaustasoa, joka on tehokas mahdollistamaan itse kuljettaminen.

 

Ennen kaikkea, kuten yllä, on huomioitava, että kunta ei voi tehdä näin tarkkarajaista yleistä rajausta, vaan, matkakustannusavustuksen riittävyys tulee harkita yksittäistapauksittain. Hyvinkään kaupunki on nyt, lähinnä mielivaltaisesti, asettanut KELA-korvaustason perusopetuslain mukaisten kuljetusten korvaamisen lähtökohdaksi.

 

Lisäksi on huomioitava, että kunnassa on aiemmin korvattu verottajan taksan mukaan, joten kunnan yhtäkkinen muutos rikkoo luottamuksensuojaa.

 

Ohjattu toiminta

 

Perusopetuslain 32 § 4 momentin mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Käsitykseni on, että kunnassa on ongelmia tässä suhteessa. Oppaankin mukaan: ”Muiden kuntien tapaan Hyvinkäällä pyritään siihen, ettei nuorimpien oppilaiden tarvitsisi odotella koululla yli 20 minuuttia ilman valvontaa”. Ymmärtääkseni perusopetuslain lähtökohta on, että tällaisia aikoja ei tulisi lainkaan, vaan on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

 

Pyyntö: Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä kunnioittavasti tutkimaan, onko Hyvinkään kaupungin toiminta kantelunalaisen asian osalta laillista.

 

pro bono publico

Turku, 26.7.2019

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

LIITE:

 

  1. Hyvinkään kaupungin kuljetusopas.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku