Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen lainvastaisesta menettelystä Vantaan vammaispalvelulle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin (AOA) huomautti Vantaan vammaispalvelua päätöksellään 5.7.2018 EOAK/6253/2017.

 

Kyse oli henkilökohtaisen avun asiasta.

A kertoi toimittaneensa Vantaan sosiaalitoimelle 27.4.2017 muistutuksen vammaispalveluja koskevassa asiassa. A tiedusteli 12.10.2017 asiansa käsittelyn vaiheita.

 

Vantaan sosiaalitoimen selvityksen mukaan muistutusvastaus annettiin 17.10.2017 (vasta Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tiedustelun jälkeen).

 

AOA viittasi Valviran ohjeistukseen 1-4 viikon vastausajasta muistutukseen.

 

Vantaa esitti puolustuksenaan äkillisiä vastuuhenkilövaihdoksia ja asiakastietojärjestelmän ominaisuuksia.

 

AOA arvio asiaa:

 

– Voidakseen toteuttaa laissa säädetyt velvollisuutensa viranomaisen on järjestettävä esimerkiksi asiakirjahallintonsa siten, että se pystyy seuraamaan asiakirjojen liikkumista ja niiden käsittelytilannetta viranomaisen sisällä. Tällä varmistetaan osaltaan asioiden joutuisa käsittely viranomaisessa.

 

– Mitä suurempi merkitys ratkaisulla on asianomaisen jokapäiväisen elämän kannalta, sitä joutuisampaan käsittelyyn asiassa tulee pyrkiä.

 

– Viranomaisen on osoitettava voimavaroja lakisääteisiin tehtäviin tarvittaessa henkilöstöresursseja lisäämällä tai niitä kohdentamalla siten, että se pystyy selviytymään sille laissa säädetyistä tehtävistä. Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössään ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi ja se voi tehdä asiakkaan hakemuksiin tai muihin vaatimuksiin päätökset tai ratkaisut lain edellyttämällä tavalla viivytyksettä.

 

– Henkilökunnan vähäisyys ei oikeuta viivästyksiin sillä tavoin kuin Vantaan sosiaalitoimen selvityksessä on todettu.

 

– Asian käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan. Kiinnitin vielä huomioni siihen, että muistutusvastausta ei todennäköisesti olisi annettu, ellei kantelijan asiamies olisi ottanut yhteyttä Vantaan sosiaalitoimeen.

 

– Katson, että Vantaan sosiaalitoimen menettely on ollut asiassa moitittavaa ja lainvastaista. Tämän takia annan Vantaan sosiaalitoimelle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Kiinnitän Vantaan sosiaalitoimen vakavaa huomiota sen velvollisuuteen ylläpitää asiakastietojärjestelmiä siten, että se pystyy varmistamaan sille kuuluvien tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku