Valtioneuvosto käyttää termiä ”hoitolaitos” vammaisten henkilöiden kodeista. Kantelu oikeuskanslerille.

 

”Onko sitten väliä, mitä termiä käytetään? On. Siksi YK vammaissopimukseen on otettu nimenomaista sääntelyä, joka velvoittaa valtiota ehkäisemään stereotypioita. Nyt valtioneuvosto toimii päinvastoin ja lietsoo stereotypiota kuvaamalla vammaisten henkilöiden koteja ”hoitolaitoksiksi”. – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

Kantelu

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

 

Koskien valtioneuvoston tiedottamista koronarajoituksien osalta

 

Valtioneuvoston on asettanut / suositellut vierailukieltoja. Tämä koskee iäkkäiden henkilöiden ja vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumista. Kiellon piirissä lienee n. 10.000-20.000 vammaista henkilöä. He asuvat pääosin omissa kodeissaan vuokrasuhteessa ja saavat tarvitsemansa palveluasumisen palvelut.

 

Suomen vammaispolitiikka on jo ainakin 10 vuoden ajan kulkenut suuntaan, että laitokset puretaan ja kehitetään avohuollon palveluja ml. palveluasumista asumisyksiköissä ja normaali asuinympäristön kodeissa.

 

Valtioneuvoston on vierailukielto-viestinnässään säännönmukaisesti käyttänyt ”hoitolaitos”-termiä, joka loukkaa nähdäkseni vammaisten henkilöiden ihmisarvoa, ja samalla oikeutta yksityiselämän suojaan. Termin ”hoitolaitos” käyttämine ei ole sopusoinnussa Suomen vammaispolitikan, eikä ennen kaikkea YK vammaissopimuksen kanssa.

 

YK vammaissopimuksen 8 artiklan (tietoisuuden lisääminen) mukaan sopimuspuolet ryhtyvät toteuttamaan välittömiä, tehokkaita ja asianmukaisia toimia, joilla a) lisätään tietoisuutta vammaisista henkilöistä koko yhteiskunnassa, myös perheiden tasolla, ja edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksien ja arvon kunnioittamista; b) torjutaan vammaisiin henkilöihin liittyviä stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia käytäntöjä kaikilla elämänalueilla; c) edistetään tietoisuutta vammaisten henkilöiden kyvyistä ja panoksesta. Säännös velvoittaa mm. kannustamaan kaikkia viestimiä kuvaamaan vammaisia henkilöitä vammaissopimuksen tarkoituksen mukaisella tavalla ja edistämään myönteistä käsitystä vammaisista henkilöistä ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta heistä.

 

Katson, että valtioneuvoston viestintä on vastoin YK vammaissopimuksen 8 artiklan velvoitteita. Se päinvastoin kuin on säännöksen tarkoitus, lisää stereotypioita ja ennakkoluuloja vammaisia henkilöitä kohtaan. Lisäksi termin käyttäminen on vastoin 22 ja 23 artiklaa, koska se ei kunnioita vammaisten henkilöiden oikeutta nauttia omasta kodistaan ja elää siellä rauhassa.

 

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko valtioneuvoston toiminta laillista.

 

Turku, 24.6.20

Jukka Kumpuvuori