Huoli kouluavustajapäätöksistä Turussa – kantelu oikeusasiamiehelle

 

Huoltaja haki keväällä 2019 vammaiselle lapselleen kouluavustajaa Turun kaupungilta.

 

Perusopetuslain vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut. Hallintolain mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi muun muassa päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Hallintolain mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallintolain mukaan päätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus.

 

Ensin huoltaja ei saanut vastausta tiedustellessaan, onko päätöstä tulossa.

 

Vastaus kuitenkin sitten tuli Turun kaupungin opetustoimen edustajalta. Vastauksissa viitataan tehostettuun tukeen, ja siihen että siitä ei tehdä päätöstä. Huoltaja oli kuitenkin hakenut nimenomaan kouluavustajaa. Vastausten mukaan koulussa arvioidaan oppilaan tuen tarvetta ja tähän tukeen kuuluu myös ohjaaja-/avustajapalvelut. Vastauksen mukaan ”ohjaajan palveluista ei kaupungissamme tehdä  yksittäisen oppilaan osalta erillistä päätöstä”.

 

Myöhemmässä viestissä vielä opetustoimen edustaja täsmensi: ”Yhteenvedonomaisesti ohjaajapalveluita tarvitsevien yksittäisten oppilaiden kohdalla ei avustajapalveluista tehdä erillistä virasto-/viranhaltijapäätöstä suuntaan taikka toiseen”.

 

Tämän jälkeen opetustoimen edustaja ilmoitti lähtevänsä lomalle.

Tänään 23.7.2019 huoltaja ei ole saanut päätöstä. Koulu alkaa kohta.

 

Lakitoimistomme hoitaa runsaasti kouluavustaja (/koulunkäynninohjaaja, terminologia vaihtelee)-juttuja. Tyypillinen kaava on, että huoltajat kyselevät avustaja perään, kun sille tulee tarve ja sitä usein suositellaan esimerkiksi kuntoutussuunnitelmassa. Tyypillistä on, että koulusta, opetustoimesta, rehtorin toimesta todetaan, että lapsi pärjää hyvin, että on opettajien tukea, on ryhmäavustajia jne. Asia jää siihen. Sama toistuu vuodesta toiseen saman lapsen kohdalla ja sitten olemme jo tekemässä kantelua siitä, kun tuen puute alkaa näkymään häiriökäyttäytymisenä ja huonoina oppimistuloksina.

 

Olisi keskeistä, ja oikeusjärjestyksemme mukaista, että ko. tilanteissa huoltajia ensiksi ohjattaisiin tekemään hakemus ja kun se on tehty, tehtäisiin hallintolain mukaisia, perusteltuja päätöksiä ja ohjattaisiin hallintolain mukaisesti, ihmisiä hakemaan muutosta.

 

Nyt Turun kaupungin opetustoimen linja vaikuttaa yleiseltä ja sen sisältö on, että tällaisia hallintolain mukaisia päätöksiä ei tehdä.

 

 

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi on yksi valtiosääntömme keskeisimmistä oikeuksista. Kouluavustajutut on katsottu niin tärkeiksi lainsäätäjän toimesta, että niistä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Nyt tämä tie katkeaa jos siihen, etteivät turkulaiset lapset saa asianmukaisia päätöksiä, joista valittaa

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään 23.7.2019 jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehen arvioitavaksi, onko kaupungin toiminta laillista.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku