KANTELU

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelu koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston toimintaa vammaispalvelulain mukaisten oikaisuvaatimusten käsittelyssä.
Olen tehnyt asiakkaiden asioissa oikaisuvaatimuksia esimerkiksi 7/16 ja 2/17. Käsittelyajaksi on muodostunut tai muodostumassa n. 6 kk. Esimerkiksi 1/17 asiaa tiedustellessani sain lautakuntavalmistelijalta ja toimistosihteeriltä (kaksi eri henkilöä) tiedon, että tilanne on yleisestikin se, että oikaisuvaatimuksen käsittely kestää n. 6 kk.
Hallintolain 5 luvun 23 § mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Näin ei tällä hetkellä Helsingissä ainakaan vammaispalvelulain mukaisten asioiden osalta tapahdu. Kun vielä lautakuntakäsittely vammaispalveluasioissa on välttämätön esivaihe tuomioistuinkäsittelyyn, vaarantaa samalla hidas käsittelytahti vakavasti helsinkiläisten vammaisten henkilöiden heille perustuslain 21 §:ssä säädetyn oikeuden saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.
Apulaisoikeusasiamies otti vuonna 2013 omana aloitteenaan käsiteltäväksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston menettelyn yksilöhuollon asioiden muutoksenhakujen käsittelyajoista ja katsoi ratkaisussaan 22.8.2014 Dnro 5105/2/13, että oikaisuvaatimusten käsittely oli Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa hallintolain ja sosiaalihuoltoasetuksen vastaisella tavalla viivästynyt. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että menettelyn moitittavuutta lisäsi se, että viivästyminen oli saattanut vaarantaa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuden perustuslain turvaamaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolle lainvastaisesta menettelystä.
Oikeusasamiehen vakiintuneen valvontakäytännön mukaan hyväksyttävänä hallintolain tarkoittamana oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana voidaan pitää alle kolmen kuukauden käsittelyaikaa. Oikeusasiamies katsoi ratkaisussaan 19.5.2015 Dnro 3262/4/14, että kun Helsingissä oikaisuvaatimusten käsittely oli kestänyt kuusi kuukautta, oli asian käsittely viivästynyt lainvastaisella tavalla. Mainitun kantelun käsittelyn yhteydessä Helsingin kaupunki ilmoitti selvityksessään, että sosiaali- ja terveysvirastossa on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena oli saada viranhaltijapäätöksistä tehdy oikaisuvaatimukset käsitellyksi lainmukaisessa ajassa. Selvityksen mukaan vireille tulevan asian (oikaisuvaatimuksen) odotettavissa oleva käsittelyaika on keskimäärin alle kolme kuukautta vuoden 2014 lopussa.
Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla on suora yhteys henkilön välttämättömään huolenpitoon, jonka vuoksi erityisesti asiat tulisi käsitellä kiireellisesti.
Laillisuusvalvoja on siten aiemmin vuonna 2014 antanut kaupungille huomautuksen oikaisuvaatimusten laittoman pitkästä käsittelyajasta ja tuonut edelleen vuonna 2015 käsityksensä, että tilanne oli edelleen sama ja lainvastainen. Epäselvää minulle on, mikä käsittelyaika on ollut ajanjaksolla 15-16, mutta ainakin kantelun alussa kuvaamani tiedustelut osoittavat, että se tällä hetkellä on 6 kuukautta ja on ollut sitä jo ainakin noin vuoden ajan. Todennäköistä on, että käsittelyaika ei ole ”käynyt” ainakaan merkittävästi alle 6 kuukauden. Tämä asia kuitenkin tulisi kanteluprosessissa selvittää.
Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ja sen vastuussa olevat viranhaltijat toimineet asiassa laillisesti. Ottaen huomioon, että asiaintila on ollut laittomalla tolalla jo vuosikausia, pyydän oikeusasiamiestä vakavasti harkitsemaan, olisiko asiassa aihetta nostaa syyte/syytteitä sen johdosta, että perusoikeuksien toteutumisen kannalta näin tärkeään asiaan ei selvästikään ole puututtu sen ansaitsemalla ripeydellä ja tehokkuudella.
Turku, 22.7.2017
Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku