Hallinto-oikeus jyrähti asiakkaamme asiassa – kumosi aluehallintoviraston ja kunnan päätöksen

Päätöksellä on laajamittaisia vaikutuksia. Kunnat hyvin usein rajaavat palveluja niihin, mitä ne itse tai kuntayhtymä tuottaa. Nyt käsillä oleva päätös tarkoittaa, että palveluja on hankittava yksilöllisen tarpeen mukaan myös muualta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kunta voi vielä valittaa päätöksestä.

Sosiaaliohjaaja oli päätöksellään 3/2015 päättänyt erityishuolto-ohjelman osana, että A:lle (lapsuusiän autismi) ei myönnetä haettua PRT/ABA-kuntoutusta erityishuoltona. Kunta kertoi rajaavansa kaikki autismin kirjon henkilöille tarkoitetut palvelunsa kuntayhtymästä, jossa ko. terapiamuotoa ei ollut.

Huoltaja valitti aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto hylkäsi valituksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut asian hoidosta mitään kustannuksia.

Valituksessa vaadittiin PRT/ABA-kuntoutuksen myöntämistä sillä perusteella, että kunnan harkintavalta ei ole vapaa ja että päätökset tulisi tehdä yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiassa on esitetty useita lääkärin- ym. todistuksia PRT/ABA-kuntoutuksen tarpeellisuudeta A:lle.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja kunnan sosiaaliohjaajan päätöksen ja palautti asian sosiaaliohjaajalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden perustelut (mm):

– ”Hallinto-oikeus katsoo, että sosiaalipalvelujen kuntarahoitusta koskevaa lainsäädäntöä ei voi tulkita siten, että kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevassa päätöksenteossa sivuutetaan yksilön erityishuollon tarpeen arviointi. Erityishuoltoviranomaisena toimiva kunta ei sulkea tiettyä hoitomuotoa pois, vaan kunnan on tarvittaessa voitava hankkia erityishuoltopiiriin kuuluville henkilöille palveluja eri tavoilla”.

– ”Sosiaaliohjaajan päätöksessä olisi tullut arvioida A:n erityishuollon tarvetta ja arvioida, miten erityishuoltoviranomainen voi vastata tähän tarpeeseen. Muutoksenhakijan esittämästä selvityksestä ilmenee, että A:lla on kuntoutuspalvelujen tarve ja että PRT-kuntoutuson terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosittelema ja soveltuva kuntoutusmuoto. Erityishuoltoviranomaisella on harkintavaltaa kuntoutuksen toteutuksen ja määrän osalta, mutta edellä esitetty PRT/ABA-kuntoutusta puoltava selvitys on otettava huomioon päätöksenteossa. Mahdollisten vaihtoehtojen tulee perustua riittäviin asiantuntijaselvityksiin A:n yksilöllisestä tarpeesta”.

– ”Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että sosiaaliohjaajan ja aluehallintoviraston päätökset on kumottava ja asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Asiaa uudelleen käsiteltäessä asiaa on arvioitava A:n yksilöllisen tarpeen pohjalta ja hänelle on annettava tarpeen mukaiset kuntoutuspalvelut”.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku