Kunta väitti, että terapiamatkojen ja terapian aikainen avustajan läsnäolo ei ole voi olla henkilökohtaista apua. Hallinto-oikeus oli eri mieltä ja kumosi kunnan päätöksen.

(Lähetämme tämän tiedotteen myös peruspalveluministeri Rehulalle, jotta hän huomaa, kuinka paljon kuntien toimintaan voi luottaa).

A:lle oli myönnetty 10/2014 henkilökohtaisen avun tunteja kodin ulkopuolisiin toimintoihin 38 tuntia kuukaudessa.

A oli 4/2015 hakenut lisätunteja siten, että henkilökohtaisen avun määrä olisi yhteensä 74 tuntia 40 minuuttia kuukaudessa. A esitti, että hän tarvitsee lisätunteja terapioissa käymiseen, harrastuksiin, tapahtumiin osallistumiseen ja ulkoiluun. Terapioissa hän tarvitsee apua ennen terapiaan lähtöä, niiden aikana ja niiden jälkeen sekä taksimatkoilla.

Viranhaltija oli hylännyt A:n hakemuksen. A:lla ei ole harrastusta, johon hän osallistuu säännöllisesti. Hän asuu palvelutalossa, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Kohteet, joihin hän haluaa päästä, sijaitsevat lähellä hänen kotiaan. Avustajan läsnä- ja varallaolo terapiatilanteissa ei ole tavanomaista elämään liittyvää toimintaa. A käyttää myös taksia siten, että hänellä ei ole avustajaa. A ei ole esittänyt perusteita sille, miksi avustan läsnäolo taksimatkoilla on välttämätöntä.

Lautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen. A:lle on jo myönnetty käytännöstä poiketen ylimääräisiä henkilökohtaisen avun tunteja ja näiden tuntien katsotaan riittävän kodin ulkopuolisen avustamisen turvaamiseksi. Voimassa olevassa henkilökohtaisen avun päätöksessä on huomioitu avustustarve terapioissa. Lausuntojen mukaan avustaja on tarpeen terapiatilanteissa siksi, että hän tietää miten toimia, jos A saa sairauskohtauksen. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tämän kaltaiseen työhön. A asuu palvelutalossa ja hänelle on myönnetty palveluasuminen. A:n tarvitsema apu terapiaan lähtiessä ja sieltä palatessa kuuluu palvelutalon vastuulle.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen ja vaati, että päätös kumotaan ja A:lle myönnetään lisää henkilökohtaista apua. Lautakunnan päätöksessä ei ole huomioitu yksilöllistä avuntarvetta. A ei pärjää kodin ulkopuolella ilman avustajaa. KELA terapioissa on perusteltua, että avustaja on mukana. Henkilökohtainen apu mahdollistaa A:n itsenäisen elämän kodin ulkopuolella.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU: Hallinto-oikeus kumoaa sosiaalilautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunnan on arvioitava A:n allas- ja ratsastusterapioissa ja terapiamatkoissa tarvitseman henkilökohtaisen avun määrä ja myönnettävä hänelle lisää henkilökohtaista apua tähän tarkoitukseen.

RATKAISUN PERUSTELU:

– A:lle on myönnetty 38 tuntia henkilökohtaista apua vapaa-ajan toimintaan. A ei ole esittänyt selvitystä, että tämä olisi riittämätön määrä.

– Vapaa-aikaan myönnettyjä tunteja on kuitenkin kulunut myös terapiatarpeisiin.

– Kuntoutussuunnitelmassa kirjattuja, säännölliseksi tarkoitettuja terapioita ei voida pitää A:n vapaa-aikaan liittyvinä toimina vaan ne kuuluvat hänen päivittäisiin toimiinsa. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

– Koska A tarvitsee avustajaa terapiapaikalla terapian esi- ja jälkitoimiin on ilmeistä, että avustajan on avun toteuttamiseksi oltava läsnä myös taksimatkoilla ja terapian aikana. Lisäksi A ei kykene osallistumaan terapioihin ilman avustajan jatkuvaa läsnäoloa.

– Sen sijaan A:n kotona tapahtuva terapiamatkoihin liittyvä avustaminen kuuluu A:lle myönnetyn palveluasumisen piiriin.

– A:n avun tarvetta edellä mainituissa terapioissa ei voida katsoa huomioidun riittävästi A:lle aiemmin myönnettyjen henkilökohtaisen avun määrässä.

Päätös ei vielä ole lainvoimainen. Kunnalla on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut jutun ajamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku