Asiakkaamme (alle 1-vuotias vaikeavammainen lapsi) asiassa olimme yhteydessä kunnan vammaispalveluun 6.10.2015. Asiakirjassa haettiin vammaispalvelulain mukaista palveluasumista. Samoin tiedusteltiin käsittelyaikaa. Kirjeeseen ei tullut vastaanottokuittausta, eikä arviota käsittelyajasta. Tiedustelimme uudelleen käsittelyaikaa 13.10.2015. 14.10.2015 saapui vastaus, jossa todettiin, että asiassa noudatetaan vammaispalvelulain 3 a §:n mukaisia käsittelyaikasäännöksiä. Viranhaltija ei antanut arviota asian käsittelyajasta. Myöskään lisäselvityksiä ei pyydetty. Asiakkaamme taholta on myöhemminkin oltu yhteydessä vammaispalveluun. Kantelun tekohetkellä 3.11.2015 tilanne oli seuraava:

– Palveluasumisesta kerrottiin tulevan päätöksen kuukauden kuluessa

– Palveluasumisen muodosta tai epäämisestä ei ole haluttu keskustella eikä ennakoida mitään

Edelleen tiedusteltiin 6.11.2015 käsittelyaikaa, johon 9.11.2015 vastattiin, että päätös tullaan antamaan vammaispalvelulain edellyttämässä lakisääteisessä määräajassa.

”Kumpuvuori pitää kantelun mukaan asiassa vakavana sitä, että sosiaalityöntekijä ei ole vastannut asiaa koskeviin tiedusteluihin eikä antanut asiassa käsittelyaika-arviota”

AVI ratkaisu:

”Lapin aluehallintovirasto kehottaa viipymättä X kunnan sosiaali- ja terveyslautakuntaa ohjeistamaan alaisensa viranhaltijat

1) siitä, että asian käsittely viivytyksettömyyden tulee toteutua kaikissa tilanteissa alla esitetyn mukaisesti ja

2) siitä, että hallintolain 23 § 2 momentin mukaisesti viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin”

”Lapin aluehallintoviraston käsityksen mukaan ehdoton määräaika päätöksen tekemiselle on kolme kuukautta hakemuksen vireille tulosta. Kyseessä on enimmäisaika. Ottaen huomioon kuitenkin X iän ja palvelutarpeen, tulee asia käsitellä kunnassa niin nopeasti kuin mahdollista eli käytännössä päätös on tehtävä siinä vaiheessa, kun viranomaisella on käytettävissään päätöksen tekemistä varten tarvitsemansa tiedot”.

”Hallintolain 23 § 2 momentin mukaisesti viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Arvio käsittelyajasta on eri asia kuin lakisääteinen enimmäisaika. Näin ollen Lapin aluehallintovirasto kehottaa kunnan sosiaaliviranomaista välittömästi toimimaan em. mukaisesti”.

Kanteluasia hoidettiin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy pro bono –toimintana.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku