(19.8.20) Kunta erotti haastavasti käyttäytyvän lapsen määräajaksi esikoulusta. Hallinto-oikeus torppasi erottamisen laittomana. Kannattaa olla tarkkana!

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 17.8.20, 20/0396/2).

 

Kunnan lautakunta päätti 3/20, että A erotetaan koulun esiopetuksesta reilu kahden kuukauden ajaksi, ja että päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Lisäksi lautakunta velvoitti A:n koulun järjestämään A:n opetuksen määräaikaisen erottamisen aikana.

 

Lautakunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, että taustalla on A:n väkivaltainen ja uhkaava käyttäytyminen koulussa syksystä 2019 alkaen. Näitä on yritetty lautakunnan mukaan ratkoa koulun ja perhe- ja sosiaalipalvelujen moniammatillisena yhteistyönä, mutta toteutuneet toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua muutosta.

 

Aluerehtorilta saadun selvityksen mukaan koulun oppilaiden turvallisuus on vakavasti vaarantunut, eikä koulun toimenpiteillä voida estää väkivaltaisen käyttäytymisen uusiutumista.

 

A:lle ei oltu annettu kirjallista varoitusta eikä jälki-istuntoa, koska A:n ikä huomioiden lautakunnan mukaan näitä toimenpiteitä ei ole pidetty järkevinä. A:n kanssa on käyty useita kasvatuskeskusteluja.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti lautakunnan päätöksestä keväällä hallinto-oikeuteen ja vaati, että päätös on kumottava ja sen täytäntöönpano on keskeytettävä.

 

Valituksen mukaan päätös on perusopetuslain 36 § 1 momentin vastainen, koska A:lle ei ole ennen esikoulusta erottamista määrätty jälki-istuntoa taikka annettu kirjallista varoitusta. Lainsäätäjä ei ole säätänyt ikärajoja sen suhteen, milloin kyseisiä rangaistuksia voidaan käyttää. Valituksen mukaan tilanteet koulussa ovat olleet sen laatuisia, että oppilaan ikä ja koko huomioiden koulunkäynninohjaajan voidaan olettaa kykenevän turvaamaan sekä A:n että muiden oppilaiden turvallisuuden. Valituksen mukaan A:lle tulee erottamisen sijasta järjestää riittävät tukitoimet, joilla hän pärjää koulussa muiden kanssa (esim. koulunkäynninohjaaja). Valituksen mukaan toistuvia kasvatuskeskusteluja ei ole ollut, vaan ainoastaan opetuksen järjestämiseen liittyviä palavereita, joissa on todettu ongelmia, mutta ei ole tehty suunnitelmaa niiden hoidosta.

 

Hallinto-oikeus keskeytti välipäätöksellään 4/20 päätöksen täytäntöönpanon, eli määräaikaisen erottamisen.

 

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen laittomana.

 

Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • Määräaikainen erottaminen koulusta on kurinpitorangaistus, jonka pääasiallisena tarkoituksena on oppilaan rankaisu ja ojentaminen.
  • Hallintolain 6 §:ssä säädetystä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta seuraa, että erottamista ei voida käyttää muussa tarkoituksessa, vaikka koulusta erottaminen sinänsä usein edistää myös muita perusopetuslain mukaisia tavoitteita, kuten muiden oppilaiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.
  • Hallinto-oikeus arvioi oppilaan iän ja hänen häiriökäyttäytymisestään saadun selvityksen perusteella, että hän ei kykene ymmärtämään esikoulusta erottamisen merkitystä ja tarkoitusta rangaistus- ja ojentamiskeinona.
  • Esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, ettei erottamisella voida myöskään vaikuttaa oppilaan käyttäytymiseen.
  • Kun muun muassa muita kurinpidollisia toimenpiteitä ei ole pidetty oppilaan ikä huomioiden järkevinä, hallinto-oikeus katsoo, ettei erottamisen tarkoituksena ole ollut oppilaan ojentaminen, vaan haastavasti käyttäytynen oppilaan siirtäminen pois silloisesta opetusryhmästään.
  • Koska oppilasta ei voida erottaa koulusta muussa kuin oppilaan rankaisu- ja ojentamistarkoituksessa, on oppilaan esikoulusta erottaminen kuvatuissa olosuhteissa ollut vastoin tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. Sanotun periaatteen vastaisena on lautakunnan päätös kumottava.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku