Apulaisoikeusasiamies kiinnitti Helsingin omaishoidossa huomiota useisiin asioihin

 

Päätös sisältää hyviä yleisemminkin sovellettavia ja hyödynnettäviä oikeusohjeita, joten kannattaa lukea.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kantelun oikeusasiamiehelle yhdessä Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:n, Jaatinen ry:n, Leijonaemot ry ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan menettelystä omaishoidon tuen myöntämisperusteiden uudistamisessa.

 

Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa 5.7.2018 (EOAK/2484/2017).

 

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti huomiota useisiin epäkohtiin.

 

Asiakokonaisuudet ja apulaisoikeusasiamiehen kanta:

 

Omaishoidon tukea koskevien ohjeiden valmistelu ja päätöksentekoprosessi

 

AOA: ”Kun soveltamisohjeet vaikuttavat hyvin laajaan joukkoon asiakkaita, jotka usein ovat haavoittuvassa asemassa olevia palveluntarvitsijoita ja saajia, on mielestäni asianmukaista, että palveluiden käyttäjät mahdollisimman laajasti otetaan ohjeiden valmisteluun mukaan. Tällaisella menettelyllä turvataan sosiaalihuollon hyvää laatua ja vältetään palveluiden ja tuen järjestämisessä mahdollisesti syntyviä väliinputoamisia tai edun menetyksiä”.

 

AOA: ”Korostan vielä, että kunnalliset soveltamisohjeet on laadittava sillä tavoin, että ne eivät poikkea lain määräyksistä. (…) Toimivaltaisen viranhaltijan tulee aina palveluista tai tuesta päättäessään tutkia, täyttääkö hakija laissa säädetyt edellytykset haetun palvelun tai tukitoimen saamiselle ja onko henkilön avun ja hoidontarve kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hakijalle voidaan myöntää tukitoimi varatun määrärahan sallimissa rajoissa. Hakijan tilannetta on arvioitava myös suhteessa muihin palvelua ja tukitoimea hakeneisiin”.

 

Kuntalain mukainen tiedottaminen

 

AOA ”Viranomaisella on vastuu siitä, että kuntalaiset saavat oleellisen tiedon riittävän laajasti tuotettuna heille merkityksellisistä palveluista ja muista asioista, kuten viranomaisen tekemistä ratkaisuista tai päätöksistä sekä niiden vaikutuksista. Viranomaisella on vastuu siitä, että sen asiakkaalleen antamat tiedot ovat virheettömiä ja ajantasaisia. Kunnan on riittävän laajasti tiedotettava mahdollisista palvelun tai etuuden hakemiseen liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa palvelun saajan tai palvelua hakeneiden oikeuksiin”.

 

AOA: ”Viranomaisella on korostuneempi tiedotus- ja selvittämisvelvollisuus silloin, kun sen ohjeissa tai käytännöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suurempaan joukkoon asiakkaita tai kaikkiin asiakkaisiin. Korostan vielä tässä yhteydessä, että viranomaiselle kuuluva vastuu sosiaalihuollon palveluiden tai tukitoimien asianmukaisesta järjestämisestä merkitsee myös sitä, että kunnan on tiedotustoiminnassaan kiinnitettävä huomiota tiedon saatavuuteen. Kunnan on siis huomioitava erityisesti ne asiakasryhmät ja ne asiakkaat, jotka eivät kykene käyttämään esimerkiksi yleisiä tietoverkkoja sairautensa tai elämäntilanteidensa johdosta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku