Kela sai pyyhkeet apulaisoikeusasiamieheltä. ”Kantelun käsittelyajaksi muodostui siten noin vuosi”. Kela unohti ja etuusjohtaja oli huolimaton. Täysin kohtuutonta.

(Eduskunnan apulaisoikeusasiamies, 11.6.2020, EOAK/672/2020).

A arvosteli kantelunsa käsittelyaikaa Kelassa, sekä sitä, että Kela ei vastannut hänen tiedusteluunsa. A oli tehnyt Kelan asiantuntijalääkäristä kantelun aluehallintovirastolle, joka oli keväällä 2019 siirtänyt asian Kelalle käsiteltäväksi. Kantelija oli tiedustellut Kelasta 9.1.2020 asian käsittelystä, saamatta kuitenkaan vastausta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) viittasi perustuslain takaamaan oikeuteen saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. AOA korosti, että asian asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu olennaisena osana velvollisuus käsitellä asioita huolellisesti.

AOA totesi, että hallintolain 23 § 1 momentissa käsittelyajasta säädetään viranomaista velvoittavasti. Säännöksen mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Hallintolain 8 § mukaan viranomaisen on puolestaan toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

AOA totesi, että saamansa selvityksen mukaan hänellä oli aihetta katsoa, että Kela on laiminlyönyt kahdessa kohdassa käsitellä A:n hallintokantelua asian asianmukaiseen käsittelyyn kuuluvalla huolellisuudella. AOA saaman selvityksen mukaan hallintokantelun ratkaisu on ollut etuusjohtaja X:n tehtävänä keväällä. Hän on kuitenkin laiminlyönyt antaa ratkaisun toukokuussa 2019 siinä yhteydessä, kun Kela oli antanut aluehallintovirastolle selvityksen kantelijan asiassa, jossa oli myös kyse asiantuntijalääkärin toiminnasta. Toisen kerran Kela menetteli huolimattomasti, kun se oli tulkinnut kantelijan tiedustelun tammikuussa 2020 koskevan sanottua aluehallintovirastossa käsiteltyä asiaa.

Kela antoi ratkaisunsa kantelijan hallintokanteluun siis helmikuun lopussa 2020. Kantelun käsitteluyajaksi muodostui siten noin vuosi. Käytettävissäni ei ole selvitystä siitä, mikä on hallintokanteluiden keskimääränen käsittelyaika Kelassa. A:n asia on kuitenkin saamani selvityksen perusteella ollut valmis ratkaistavaksi jo loppukeväästä 2019, mutta edellä mainitun huolimattomuuden perusteella ratkaisun antaminen on tuolloin unohtunut.

AOA totesi, että edellä mainittujen syiden vuoksi A:n hallintokantelun oli viivästynyt aiheettomasti.

AOA kiinnitti Kelan ja etuusjohtaja X huomiota vastaisen varalle huolellisuuteen hallintokanteluiden käsitelyssä ja niihin vastaamisessa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä mainitsemistaan huolimattomuuksista A:n hallintokantelun käsittelyssä ja niistä seuranneista asian käsittelyn aiheettomasta viivästymisestä Kelan ja etuusjohtaja X tietoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku