EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES MAIJA SAKSLIN: EI RIITTÄVÄÄ

Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori teki elokuussa 2014 kantelun Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimen menettelystä omaishoidon tukea koskevassa asiassa.

Kantelussa arvosteltiin Valkeakosken sosiaalitoimen asiaa (omaishoidon tukeen kohdistuvat muutokset) koskevaa tiedottamista harhaanjohtavana ja puutteellisena. Kunnan oman selvityksen mukaan päätöstä muutoksesta ei lähetetty omaishoidon tuen asiakkaille tiedoksi. Asiasta tiedotettiin paikallislehden uutisen kautta ja uuden ohjeet käytiin läpi vammaisneuvoston kokouksessa.

AOA katsoi, että kunnan tiedottaminen ei ollut onnistunutta. EOA viittasi kuntalain 29 §:ään, jonka mukaan kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kunnan tiedottaminen on järjestettävä siten, että kuntalaisilla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asiassa tehtäviin päätöksiin.

AOA kiinnitti myös huomiota sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ään, jonka mukaan asiakasta on neuvottava ja ohjattava siten, että hänelle selvitetään hänelle kuuluvat oikeudet sekä ajateltavissa olevat toimintavaihtoehdot asiassa hänen ymmärtämällään tavalla.

AOA kiinnitti siten Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota asiasta tiedottamiseen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku