Peruskoulun oppilaalle oli tehty päätös siirtämisestä erityiseen tukeen ja pienryhmäopetukseen toiseen kouluun – hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsittelyyn kuulemisvirheiden johdosta

(Vaasan hallinto-oikeus, 20.12.2019, 19/0257/2)

Kunnan lautakunnassa oli tehty päätös A:n siirtämisestä erityisen tuen piiriin sekä pienryhmäopetukseen toiseen kouluun vuoden 2019 elokuusta alkaen. Huoltajat olivat vaatineet oikaisuvaatimuksessaan aluehallintovirastolle, että oikaisuvaatimuksen alainen päätös kumotaan, ja A:n opetus ja oppimisen tuki järjestetään edelleen vanhassa koulussa. Asian käsittelyn ajaksi huoltajat olivat vaatineet lisäksi lautakunnan päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Aluehallintovirasto oli kieltänyt oikaisuvaatimuksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen asti. Aluehallintovirasto hylkäsi kuitenkin oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin lautakunnan ja aluehallintoviraston päätösten kumoamista sekä täytäntöönpanon kieltämistä tai määräämistä keskeytettäväksi. Valitusta perusteltiin muun ohessa sillä, että asiakirjojen perusteella oli jäänyt epäselväksi, oliko A:lle varattu koulussa erikseen tilaisuutta tulla kuulluksi erityisen tuen antamisesta ja siirtämisestä toiseen kouluun pienryhmään. Huoltajien käsityksen mukaan A:ta ei ollut kuultu. Valituksen tuotiin esiin, että tilanteessa ei voitu katsoa olleen perustetta A:n kuulematta jättämiselle. Toisin kuin aluehallintovirasto oli arvioinut, valituksessa korostettiin, että asiassa oli annettava merkitystä sille, onko perusopetuslain menettelysäännöksiä kuulemisesta noudatettu. Lisäksi valituksessa vedottiin muun muassa siihen, että A:n huoltajilla ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta tulla kuulluksi pedagogisesta selvityksestä tai koulun hankkimista terveydenhuollon ammattilaisten lausunnoista.

 

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan ja aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus määräsi, että A:n tulee jatkaa koulunkäyntiä vanhassa koulussaan, kunnes asia on ratkaistu lautakunnassa uudelleen.

 

Hallinto-oikeuden mukaan huoltajien kuuleminen tarkoittaa, että huoltajille on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Suullinen kuulemistilaisuus ei lähtökohtaisesti hallinto-oikeuden mukaan ole yksin riittävä, vaan kuultaville on varattava tilaisuus kirjallisen selityksen antamiseen. Hallinto-oikeuden mukaan, kun asiassa järjestetään suullinen kuulemistilaisuus, asian ratkaisuun vaikuttavat selvitykset tulee esittää asianosaisille riittävän ajoissa etukäteen, jotta he voivat valmistella kantaansa asiaan jo ennen kuulemistilaisuutta.

 

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa saadun selvityksen mukaan A:n huoltajille ei ollut annettu tilaisuutta lausua lautakunnan päätöksen perusteena käytetyistä selvityksistä. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n huoltajia ei ole kuultu ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä siten kuin perusopetuslaissa ja hallintolaissa edellytetään. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että oppilaan oma mielipide tulee perusopetuslain esitöiden mukaisesti selvittää hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Asiakirjoista ilmenevien tietojen mukaan A:ta ei ollut kuultu ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä siten kuin perusopetuslaissa ja hallintolaissa edellytetään. Hallinto-oikeus katsoi näin, että asiassa oli tapahtunut kuulemisvirheitä.

 

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku