Kunta teki niin epäselvän päätöksen, että hallinto-oikeus ei voinut ottaa sitä päätöksen perusteeksi – sen jälkeen kunta myönsi koulunkäynninohjaajan

 

(Helsingin hallinto-oikeus 23.7.2019 19/0765/1).

 

9-vuotiaalle lapselle haettiin henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa. Viranomaispäätöksen mukaan lapsi sai tarvitsemansa ohjaajapalvelut olemassa olevien resurssien puitteissa.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeus totesi, että perusopetuslain 3 ja 31 §:n säännökset edellyttävät, että kunta selvittää oppilaan yksilölliset tarpeet henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan saamiselle, jotta oppilaan opetus tulee järjestetyksi hänen edellytystensä mukaisesti. Avustajapalveluiden järjestämistapa on kuitenkin edellä mainituissa puitteissa koulutusta järjestävän kunnan viranomaisen harkinnassa.

 

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että valituksenalaisesta päätöksestä ei käy hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmi, mihin valittaja on oikeutettu. Päätöksestä eivät myöskään käy ilmi sovelletut säännökset tai ne seikat ja selvitykset, joihin päätöksenteko on perustunut. Valituksenalaisesta päätöksestä eivät hallinto-oikeuden mukaan ilmene myöskään ne lausunnot, joita on käytetty päätöksenteon perusteena arvioitaessa henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan tarvetta. Näin ollen valituksenalaista päätöstä ei ollut myöskään perusteltu hallintolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeus totesi, että siltä osin kuin kysymys on perusopetuslain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiasta, valituksenalaista päätöstä oli pidettävä niin epäselvänä, ettei sitä voida ottaa ratkaisun perusteeksi.

 

Asian palauttamisen myötä koulutoimessa tehtiin lapselle myönteinen päätös henkilökohtaisesta koulunkäynninohjaajasta meneillään olevaksi lukuvuodeksi.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku