Kunnan mukaan omaishoitajan tuki riittää. Hallinto-oikeus myönsi 16 vuotiaalle vammaispalvelulain kuljetuspalvelut.

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 16.12.2019, 19/0680/3).

 

A:lle (n. 16 v.,  mm. lievä / keskivaikea älyllinen kehitysvamma) haettiin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan A:n on arvioitu pystyvän käyttämään julkisia liikennevälineitä itsenäisesti tai ohjatusti saattajan kanssa ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia eikä häntä voida pitää vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisena liikkumisen suhteen. A:lle on myönnetty sosiaalihuoltolain mukainen tukihenkilö, joka voi saattaa ja ohjata häntä muun muassa käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Lautakunta viittasi kielteisen päätöksen perusteena myös siihen, että omaishoidon tuki on myönnetty arviolla ”asiakkaan hoito ja huolenpito sitovat hoitajan kokopäiväisesti”.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja kuljetuspalvelujen myöntämiseksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun muassa seuraavasti:

 

  • Asiassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota lapsen etuun ja itsenäistymisen tukemiseen palvelua järjestettäessä. Kun arvioidaan, tarvitseeko A välttämättä kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoistaan muihin saman ikäisiin nuoriin verrattavalla tavalla, on lääketieteellisen selvityksen lisäksi otettava huomioon myös muut A:n olosuhteet, kuten hänen ikäänsä liittyvä tarve itsenäistymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen ilman vanhempia.
  • Muun ohessa tavanomaisiksi elämän toiminnoiksi katsottava harrastustoiminta ja vapaa-ajanvietto kuten kavereiden luona vierailut edellyttävät kuljetuspalvelujen järjestämistä.
  • Nämä seikat huomioiden, on kunta velvollinen järjestämään A:lle vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun.
  • Se seikka, että A:lle on myönnetty sosiaalihuoltolain mukainen tukihenkilö, tai se, että valittajan äiti toimii poikansa omaishoitajana, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku